HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 15

JPEG (Deze pagina), 588.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

8
van Binnenlandsche Zaken, hunne bezwaren tegen
die inkorting, in ecrbicdigc en krachtige adressen
Werden kenbaar gemaakt, terwijl op staking der
aangevangene werkzaamheden werd aaangedrongen ,
en een onderzoek van bevoegde deskundige11 werd
verzocht.
Ook de Gemeenteraden van Zwartsluis, Meppel,
Dedemsvaart, Zwolle en Hoogeveen, zoomede de
in die gemeenten bestaande Kamers van Koophandel
en Fabrijken trokken zich de zaak aan, en door
allen werden aan Z. M. den Koning of aan den
Minister van Binnenlandsehe Zaken dienaangaande 1 _
adressen ingediend.
In bijna alle die adressen werden de te verwach-
tene noodlottige gevolgen opgesomd, die op de
inkorting van het eiland zouden kunnen volgen;
de Gemeenteraad van Zwartsluis, welke plaats groo-
tendeels door de scheepvaart bestaat, zeide o. a.
in deszelfs adres aan Z. M. den Koning op 12
December 1860: »dat de inkorting door hem werd
>>besehouwd, als have en goed van velen aan groot
»gevaar zullende bloot stellen, terwijl hij van de
>>voo1·gestelde maatregelen heillooze gevolgen te ge-
»moet zag; verder dat hij van het ondoelmatige
»en onwenschelijke van dat plan zoodanig over-
>>tuigd is, dat hij, hij eene eventuële volvoering
»van hetzelve , meent te mogen voorspellen, dat ter
»zijncr tijd, door treurige ervaring geleid, er maat-
»regelen zullen moeten genomen worden, tot voor-
>)ZlG1].l11g in het _Weggenomene, en sehroomt niet te