HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 13

JPEG (Deze pagina), 562.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

6 i
in Januarij 1860 gehouden, besloten, om Zijne
Majesteit den Koning 1net hunne bezwaren ten
deze, in een eerbiedig adres, bekend te maken,
hetwelk kort daarna is ingediend, na vooraf door
een zeer groot aantal schippers uit Overijssel en
Drenthe zijn geteckend.
` In dat request wordt als het meest voornaamste
verzocht:
Om den dijk achter het eiland, zoo veel noodig N
te onderhouden, daar het land bij iederen storm
wat verliest;
Om op de Westzijde van het eiland zes, en aan
de Oostzüde vier kapen, en op het Noordeinde
een voldoend licht te doen plaatsen;
Om gedurende de wintermaanden, eenige man- i
schappen , met het noodige voorzien, op het eiland j
te stationeren, ten einde bij invallenden winter,
hulp en bijstand te kunnen verleenen; ‘
0111 ook door een Paar goed voorziene winkel- ii
huizen, hen, die aan levensmiddelen behoefte heb- 1
ben, in de gelegenheid te stellen, die te kunnen l
bekomen. r
Om ook op het Noordeinde van Schokland en
den hoek van het gesteente Zeetonnen te leggen. l
Daar nu nog in 1860 een licht op het Noord- én
einde is geplaatst, e11 de beide tonnen zijn gelegd,
bleef men vertrouwen, dat aan het voornaa1n­ à
ste, zijnde het onderhouden van den dijk, ook `
gevolg zou worden gegeven , ten ei11de men van
den ankergrond langs het geheele eiland konde n