HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 12

JPEG (Deze pagina), 575.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

5
Daar het te verwacht·en is, dat, wanneer het
Kanaal van Groningen naar Assen zal gereed we-
zen , een aantal turfvaartuigen , van het Stads-
Kanaal komende, vooral in den herfst, in plaats
van over de Wadden, de reis naar Holland over
Vi; dit kanaal zullen doen, waarop zelfs bij de 1·aming
ii der opbrengst van die vaart is gerekend , zoo zal
, het getal schepen , langs Schokland varende, hier-
door nog vermeerderen.
a Ofschoon de ree vrij groot schijnt te wezen, zoo
is dezelve, ter oorzake van het Kamperzand, dat
zich op omstreeks 2000 el ten Oosten van het
eiland bevindt, en zich tot kort hij Emnicloord
uitstrekt, en om den ha1·dcn en sehielijk opdroo­
genden grond moet worden vermeden, om behoor-
lijk verspreid te kunnen liggen, bij verandering
j van wind, weinig meer dan voldoende, zelfs nu
en dan voor de aanwezige schepen niet toerei-
iï kend.
gl Indien bij invallenden winter eenige schepen kort
,j bij Schokland in het ijs geraakten, werden zij door
ix hulp der bewoners, die van ijsschuiten als ander-
` zins voorzien waren, op eene veilige legplaats
gebragt, en was het aan een en ander ook toe te
schrijven, dat aldaar zeer zelden belangrijke onge-
lukken voorvielen.
· Daar nu reeds kort na de ontvolking, en nadat
de buurten waren gesloopt, door de schippers
daarvan een groot ongerief en nadeel werd onder-
vonden, wercl in hunne vergadering, te Meppel