HomePokken en choleraPagina 9

JPEG (Deze pagina), 558.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

j e
L
i
=, i 3
zooveel duizenden gekost. Dat er nu een eind aan kome!
j Men moet er dus aanle g voor hebben, dat is, er moe-
ten in het lichaam stoffen aanwezig zijn,
l V welke de smetstof, zoodra deze hetlichaam
» isingetreden,voeden en onderhouden.
j Ontneemt men nu die stoffen aan het lichaam, dan is het
X i duidelgk, dat daarmede de aanleg, de vatbaarheid
j verwüderd en het krijgen der pokken een volstrekte onmo-
gelijkheid is.
Die stoffen nu kan men door goed toegepaste vaccinatie
` verwüderen.
` j Ziedaar het geheim der werking van het koepokken-inenten.
¥ Wilt ge een voorbeeld?
i Dr. F. J. Dupon t heeft het reeds voor de leden van het
M Rotterdamsch Natuurkundig Genootschap
j aangehaald: Het levende principe der pokstof behoort tot de
j l splijtzwammen (bacteriën), de gist tot de spruitzwammenghet
j kenmerkend verschil tusschen beide bestaat in de voortteling.
g Daarover kunnen we hier niet uitweiden. De gistplant be-
" hoeft voor hare voeding en ontwikkeling in de eerste plaats
, suiker, vervolgens planteneiwit, kalium,phosphorzuur, enz.
" Zonder suiker geen gist; de andere stoffen kunnen ten deele
­ nog gemist of vervangen worden, doch suiker blüft onont-
beerlijk.
Gaan we nu even het gistings-proces na. Men neme een
g liter helder water en losse daarin op: 100 gram zuivere witte
ik suiker, 10 gr. ammoniumtartraat, 5 gr. kaliumphosphaat, 5 gr.
magnesiumsulphaat en */4 gr. gips (calciumsulphaat). Men brenge
in deze oplossing enkele gistcellen of plaatse haar in de na-
bijheid eener brouwerü, waar gistcellen genoeg in de lucht
zweven. Geen wonder! het kleinste zonnestotje, dat men