HomePokken en choleraPagina 8

JPEG (Deze pagina), 540.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

j l
t
l
Q ij l
dan hij zelf vermoedt. Daarom ook niet stil gezeten, waar
de pokziekte begeerige blikken op u en de uwen werpt, niet i
stil gezeten waar het monster de cholera op u loert. .
Reinheid is beider vüanding ,,stille berusting/’ werkeloos-
heid, beider bondgenoot; dit prente men zich goed in ’t ‘ l
geheugen. ,
Wat de pokziekte betreft: die den vereischten l
aanleg bezit, krügt de pokken, wanneerliü i
bij poklüders is geweest en smetstot, al is
het nog zoo weinig, heeft opgenomen, of ook
wanneerhü slechts met voorwerpenin aan- l
raking komt,die van pokläders rechtstreeks l P
ofmiddellijk afkomstig zijn.
Dat staat als een paal boven water. l
Een eerste voorwaarde tot het krijgen van pokken is dus,
dat men er aanleg voor heeft. ‘ {
Met een kleine omschrijving in de taal der ,,stil­berusters” l
luidt dit: ,,als men de pokken moethebben zal l
men ze krijgen,anders krijgt men ze niet." iq
Het wordt hoog tijd, dat ook dezen hun verouderde N
ideeën, - als zij dien naam waard zijn, - welke niet meer g
in onze eeuw passen, laten varen en zich toeleggen op de V
kennis van eigen lichaam. Gebeurde dit, dan sprak ieder `
van aanleg en werkte elk, die maar eenigszins kon, mede ,
om dien aanleg nader te formuleeren, nader te onder-
zoeken en hem, den vruehtbaren bodem van het kwaad, jj
l onschadelijk te maken. `
Het argument: Hals men de pokken moet hebben zal men
ze krügen” doodt alle onderzoek, is der wetenschap, ja der
menschheid vüandig en dient hoe eer hoe beter uitgeroeid te
worden. Dergelijke argumenten hebben reeds het leven aan