HomePokken en choleraPagina 7

JPEG (Deze pagina), 455.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

rm,
valt,
ik
adi-
W_ P O K K E N.
woor
@872
Qqrm
`_ Hoe sterker licht, hoe beter de schaduw uitkomt; hoe
sterker ontwikkeling van den geest zich openbaart, hoe meer
` elders eeuwenoude, veelal verouderde ideeën aan den dag
·­ komen. Juist daarop moet dan noodwendig het oog vallen.
Of treft het den reiziger uit een beschaafd, wel ontwikkeld
land niet, als hij de gebrekkige verkeermiddelen bij ,,wilde"
volksstammen ziet ‘? Komt het niet duidelijk uit, de schei-
ding tusschen licht en duisternis, waar b. v. de onontwik-
kelde, precies als zijn over-over-grootouders, ronddoolt in een
,,stille berusting" als b. v. de ziekte met rassche schreden
zijn woning nadert, waar de wüze omziet naar middelen om
de gevaarlijke, redeloos woeste vgandin harer waardig te
ontvangen`?
,,’s Menschen roeping is mensch te zijn/’ zeide een onzer
grootste wijsgeeren. Mensch zijn, iets zijn, geen etend en
_ drinkend beeld, men moet iets d o en: men moet werken
met hersenen en handen, en daarom n o oit een stil be1·us­
ten in zaken, waaraan men wèl iets kan en daarom ook ‘
behoort te doen. Een mensch kan zooveel, zelfs meer
*1