HomePokken en choleraPagina 5

JPEG (Deze pagina), 383.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

C
9
Voor de meeste vienseken is de koe;2ok­inenting een gesloten boek.
Meernzalen begeerde ik ing de algemeene belangstelling voor deze
zaak op te wekken. Daarom sekreef ik vóór gerniinen tyd in
eenige onzer nienwsbladen een reeks artikelen over de pokziekte en
wat daarmede in betrekking staat. gllede wijdde ik enkele opstellen
O aan de ekolera. Hlet eenige wgzigingen en toevoegingen worden
kierbü ket publiek in brookure-vorm aangeboden, waardoor, naar ik
vertrouw, vnnn arbeid beter aan bet doel zal beantwoorden.
Een noodzakelyk geworden verwgzing naar de leem/en, die, nnjns
inziens, onze ietwat verouderde epidemie-u·et aankleven, oordeelde ik
. nuttig aan ket slot van dit gesekri/'t op te nemen. Dat in ern-
stige overweging worde genomen!
Welzoillerzde oritiek zal ing aangenaam zijn, wijt 1/ezoaker sleekts
‘ bg winnen kan.
De inogelükbeid, dat een 0/' ander criticus nit ingn koedanigkeid
l