HomePokken en choleraPagina 37

JPEG (Deze pagina), 569.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

31
[
l Over ’t algemeen mag men aannemen, dat het Koninklijk
Q besluit van 17 April 1873, waarin de middelen tot ontsmet-
ting worden aangegeven, wel eens herzien mag worden. De
j wetenschap, die de ontsmetting regelt, is nog van zeer jeug-
` digon datum en het ligt daarom voor de hand, dat de kennis
omtrent de ontsmettende - of liever gezegd de bacteriën
doodende - kracht van verschillende stoffen, niet onbelang-
A rük vermeerderd is.
A Vandaar dan ook dat in Augustus van ’t vorigejaar (1883)
in Berlijn een nieuwe ,,Anleitung zum Desintec-
tionsverfahren” is afgekondigd, waarin ruim gebruik
A is gemaakt van de proefnemingen en ervaringen der laatste
z jaren.
_ Het zou ons zeker te ver leiden, indien we verder op dit
stuk wilden ingaan; alleen willen we aanstippen, dat als de
krachtigste middelen wel kunnen genoemd worden: water-
t damp van meer dan 100° in besloten ruimten aangewend,
e chloor, sublimaat (eene verbinding van kwik en chloor) en
’ de oplossing van kalizeep. 1)it laatste is vooral daarom aan
te bevelen, omdat, - terwijl b.v. sublimaat om zgn ver-
giftige eigenschappen niet aan de handen van iederen leek
kan worden toevertrouwd, - het ouderwetsche z/zeepsop”,
van onze groene zeep gemaakt, zoo gemakkelijk te verkrijgen W

gl la santó et. des maladies des hommes, mede, dat
Z(·)l{(3l`C Fl'ïlllSCllC gOlTlG(‘l]l(E, 0D']Q`(‘V(‘ll (lO0l` l)@S1`1'1Gll(‘ l)lQl2tllS(‘ll, `lfêgüll <l(‘
G cholera zou zijn hchoed, door haar geheel met groote vuren te om-
ringen. Het komt ons ongerijmd voor te nieencn, dat deze vuren
ä de cholera zouden geweerd hebben: 10. omdat het strooinend water
j de hoofdfactor is van het aanbrengen der cholera, en 2o. omdat men
l toch niet voortdurend zulk een gemeente door een volkomen afge-
! Sll)l(‘ll l‘lllQ` Villl 'lllll' lillll ()lll§L'(‘'(‘ll.
X1
2
ä
jl j
• t
l