HomePokken en choleraPagina 36

JPEG (Deze pagina), 602.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

1
l
l 39 .
5 heeft, daarover kunnen wij zeer kort zün: het allerbeste is
¥ om niet van de gewone wijze af te wijken, wanneer althans r
l die levenswüze geen ernstige feilen aankleven. l
i Keurmeesters geven in groote gemeenten reeds een vrij h J
` goeden waarborg, dat vleesch en visch niet schadelük voor de i
` consumtie zijn; toezicht van overheidswege op den verkoop g
i van ooft en dergelüke ware tevens zeer gewenscht. Bovenal {
; heeft men zich te wachten voor uitspattingen, die met onze ,
L kermissen en andere gelegenheden nog altijd gepaard gaan. _
Men heeft tijdens epidemieën menigmaal opgemerkt, dat het >
i getal der zieken zeer sterk toenam na Zon- en feestdagen,
die in uitgelatenheid werden doorgebracht.
_ Men late zich voorts niet te zeer vrees aanjagen, want men ·
meent, en misschien niet ten onrechte, dat bepaalde gemoedsstem- i
‘ mingen de vatbaarheid voor de cholera niet weinig verhoogen.
. Dat verder nog vele voorzorgsmaatregelen door de overheid
dienen genomen te worden, behoeft nauwelijks gezegd. i
_ Zeer vele tekortkomingen zgn bü den loffelijken ijver anders- 1
‘ zijds nog steeds aan te wijzen; waar dit slechts eenigszins _'
mogelijk was, behoorde b. v. het vervoer van lompen, van
mest, enz., uit besmette gemeenten volstrekt geweerd te wor-
den. Voornamelük de mest is meermalen stellig de overbren­
ger geweest van besmettelijke ziekten.
7 De ontsmettings­ of desinfectiemiddelen dienen ruimer in
toepassing gebracht te worden. Carbolzuur, hoe nuttig ook
in vele gevallen, laat nog de vraag onopgelost, of met het
wegnemen der onaangename lucht ook al de bacteriën
of besmettingskiemen gedood worden. En dit is toch de hoofd-
zaak 1). ti
. ._..l.;­ l
1) De hoogleeraar Raspail deelt in zi_jn Histoire naturollo de
ll
t