HomePokken en choleraPagina 35

JPEG (Deze pagina), 602.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB


. 29
men besmet, indien deze kiemen een vruchtbaren bodem
aantreffen. De beroemde Fransche geleerde Pasteur gaf zün
leerlingen, die in 1883 naar Egypte togen, ten einde er de
g, cholera te bestudeeren, den volgenden raad mede: ,,Geen
3 gebruik te maken van het drinkwater der plaats, waar zg
zich zullen vestigen, zonder het vooraf te hebben laten koken
en het daarna, als het bekoeld is, gedurende eenige minuten
- b. v. twee à drie - in een halfgevulde ilesch te hebben
geschud. Men moet het water aan een bron opvangen in
g e fl a rn b e e r d e kannen, dat is in kannen, die gedurende
een korten tijd aan de inwerking van verwarmde lucht van
150 graden of meer zün blootgesteld. Met voordeel zal men
van natuurlgk mineraalwater kunnen gebruik maken/’
Hoofddoel dat wij ons voor oogen hebben te houden is,
2 bij den minsten twüfel het drinkwater ftink te koken en af
te koelen, opdat het leven van de mogelük daarin zich bevin-
dende bacteriën vernietigd worde. Filtreeren is tevens een
al vrü goed hulpmiddel, doch geenszins als afdoende
j aan te bevelen. In droge zomers, wanneer de plattelandsbe-
i woners geen water meer in hun regenbakken hebben, ver-
g trekken vaartuigen naar een goede plaats in een rivier, en
i wordt hier het water in vaten geschept, dat den aanvragers
voor luttelen prijs bezorgd wordt. Natuurlijk zou voor ~
de meesten hunner die verwisseling van drinkwater niet
zonder nadeelige gevolgen bläven, wanneer zij door onder-
vinding niet geleerd hadden om het rivierwater,alvorens het
i te drinken, goed te koken en daarna af te koelen. Ook ver-
dient deze methode aanbeveling, wanneer het ongeiiltreerde
rivierwater moet dienen voor de wasch, en voor het rei-
nigen van lichaam ot woning.
Wat overigens den leefregel betreft, dien men te volgen