HomePokken en choleraPagina 33

JPEG (Deze pagina), 539.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

27
de hand. Niet zoozeer omdat slecht voedsel het choleragif
met zich zou medebrengen, maar vooreerst omdat slechte,-
en vooral onregelm atige, -­ voeding veelal katarrhen
van maag en ingewanden te voorschijn roept, een toestand,
g waarbij de overal rondwarende smetstof veeleergelegenheid vindt
zich gemakkelijk te ontwikkelen dan bij gezonde ingewanden;
en ten andere omdat hij, wiens lichaam goed gevoed is,
veel meer weerstand kan bieden aan die vreeselijke ziekte,
dan de zwakkere natuurgenoot. Het behoeft trouwens wel
geen betoog, dat een goed gevoed, sterk lichaam beter weer-
stand zal bieden aan elk ziekteproces, dan een zwak lichaam.
i III.
H Een volksmenner zeide eens, dat de Nederlandsche werkstand
1 zich voedt met aardappelen en jenever. 1) Hoe dwaas en
è ongemotiveerd deze stelling ook is en van hoeveel onkunde
zij getuigt omtrent het voedingsvermogen van aardappelen en
J jenever, toch is er wel een zweem van waarheid in te
vinden. Er zijn onder de arbeidende klasse personen,
l die nog steeds niet weten op welke wijze zij het best hun
A loon kunnen dienstbaar maken aan den algeheelen welstand
‘ van het huisgezin, of die, dit wèl wetende, voldoen aan
. onedele hartstochten door een belangrijk deel van hun loon
,5 aan sterken drank te besteden in plaats van dit geheel aan
_ te wenden tot bevordering van goede voeding, goede kleeding
en goede woning. Indien dit door de werklieden, voornamelijk
’) S o cialis t i s c h O ll v e r s ta ll nl, 2e druk, blz. 22 (.lT1SI.@l‘<l2tlll§
J. F. Sikken.)