HomePokken en choleraPagina 30

JPEG (Deze pagina), 574.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

i
[ ‘
E 24 .
Wie metterdaad een goeden wil bezit, kan aan alles een
E mouw passen ; daarenboven: over die ,,goede” zeden zou
men nog veel kunnen schrüven; dit ligt thans niet in onze
bedoeling. Genoeg: er moet water in de huizen zfn, om in
de allereerste plaats eigen lichaam zoo rein mogelijk te
houden. lj
Is het niet een treurige waarheid, dat misschien 9/10 der
menschen op eenigen leeftüd sterven, zonder zich ooit ­-na
aan de handen der baker ontsnapt te zijn - het lichaam
gereinigd te hebben 7 Daaraan kome dan nu voor goed een i'
einde en een ieder neme het heilige voornemen, voortaan
zich geregeld het lichaam te reinigen. Men zal er zich wel
bg bevinden; tot heden werd er te weinig zorg aan besteed.
Dat men ook voor voldoende verschooning heeft te zorgen,
is haast overbodig te zeggen, daar ieder huismoeder daaraan
zeker hare krachten besteedt, naar wij vertrouwen óók in
zake onderkleederen.
Verder heeft men te zorgen voor zuivere lucht, iets waarop
‘ niet te veel kan aangedrongen worden. Vooral in den
laatsten tüd is de lucht in en om de woningen der menschen 4
het onderwerp van aanhoudende nasporingen der natuur-
onderzoekers. De meerdere kennis gedurende de laatste 12
jaren verkregen van de bacteriën, heeft een nieuw veld ge-
opend voor het wetenschappelijk onderzoek van lucht en
water. 1) Immers werd reeds meermalen gewezen op de resul-
taten, welke Dr. Miquel, directeur van het micrografisch X
1) Dr. Kocli, na een bezoek aan Toulon in den tijd dat in 1884 de ‘
. ch olera asiatiea er heerschte, zeide, als ’t bericht te vertrou-
wen is, de meeiiing toegedaan te zi_jn, dat de cholera zich niet door
de lucht voortplant. De goneesheeren te Toulon zelf deelden deze
meening niet.
I
ll
L. - - .. .-.e. .· wij- - ---- - -- J-l'