HomePokken en choleraPagina 28

JPEG (Deze pagina), 607.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

s •
22
j het zoogenaamde ,,toeval” deed het geneesmiddel voor sommige
· ziekten aan de hand. Aldus niet bij de cholera. Nog zoekt j ‘
men naar afdoende middelen te harer bestrijding, maar nog
` heeft men die niet gevonden. j
Of men ze vinden zal?
z Wie twijfelt er aan, nu de grootste geleerden met opot`fe­
ring van alles, mogelijk óók van hun leven, zich stellen »
i tegenover het monster, het kloek en vastberaden tegemoet
i gaan om zgn kwetsbare plaatsen uit te vorschen. Egypte
was in 1883, Frankräk in 1884, het ontginningsveld der
geneeskundigen. Dat getuigt van liefde voor de menschheid,
van edelen nienschenmin en waren zielenadel, wanneer leer-
lingen van den beroemden natuuronderzoeker Pasteur, op
wien geheel Frankrijk, ja de gansche wereld der geleerden
met recht trotsch is, wanneer zij geheel vrijwillig en in het j
belang van hun medemensch zich werpen in den poel der i
besmette boorden van den Nijl, of wanneer Dr. Koch en de ,
zijnen andere besmette punten in Indië en in ons wereld-
deel bezoeken. Ook vroeger hoorde men van zulke edele ‘
zelfopofferingen, die echter tot heden geen bevredigende Q
vrucht droegen. Zoo heeft voor eenige jaren een arts te
Warschau, tijdens een hevige cholera­epidemie, eenige r§st­
waterachtige vloeistof, uitwerpsel van een cholera­l§der, zich
in de maag gebracht; andere geneesheeren, wanhopig mach-
teloos tegenover de pestziekte te moeten staan, hebben de
uitgeworpen stof ingeënt. Maar gunstige, afdoende resultaten ,
verkreeg men nog niet.
Of we dan zoo heel onkundig zgn in deze zaak? O, neen;
heett men al geen geneesmiddel tegen de cholera, men heett
zooveel andere middelen, die, goed toegepast, in vele opzich-
ten beter zijn dan geneesmiddelen, wij bedoelen de zooge-