HomePokken en choleraPagina 27

JPEG (Deze pagina), 593.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

K
I
ë
21
Ongetwüteld wordt het beste middel tegen eenige ziekte
` verkregen uit de kennis aangaande het ontstaan en het ver-
loop der ziekte zelve. In alle andere gevallen brengt louter
L toeval een geneeskrachtig kruid onder de aandacht der ge­
neeskundigen. Zoo heeft een toeval vóór enkele jaren -
j iindien het verhaal waarheid bevat - een middel aan de
hand gedaan tegen den beet van een dollen hond 1), zelfs
moet de bast van de plant Hoangnan op Tonkin, die zelf
vergiftig is, een uitstekend geneesmiddel zgn om den beet
eener vergiftige slang elke nadeelige uitwerking te beletten.
Het toeval heeft den mensch ten opzichte van de cholera
nog niet gediend. Ook dit is zeer verklaarbaar. Immers de
volkeren, waar de cholera als inheemsch te beschouwen is,
bukken gedwee voor deze plaag, welke hun goden hun zenden;
zelfs de bevolking van Egypte, waar deze pestziekte in *1883
alleen meer dan 40,000 menschen ten grave deed dalen, be-
schouwt de ziekte als gezonden van een hoogere macht en
wacht zich daarom wel weerstand te bieden; alleen bidt zü :
,/dat de plaag naar een andere stad moge gaan/’ Doch anders
is het bij die'volken, waar de beschaving in meerdere of
mindere mate is doorgedrongen, Waar men bij ondervinding
weet, dat elke oorzaak haar natuurlijk gevolg met zich brengt,
­ dat elk gevolg een natuurlüke oorzaak hebben moet. Daar
zoekt men naar middelen, daar beproeft men alles om zich
en anderen te genezen of de ziekte te voorkomen. Wat
I wonder, dat na vele vergeefsche pogingen, zich toch één
_ middel goedgunstig jegens den mensch vertoont en, ziedaar,
’) l·lon<lsdolheid kan men - dank zij de nasporingen van Pasteur-
voorkomen door het dier met gecultireerde ziektestof in te enten, j
evenals dit met pokken, miltvuur, hoender-cholera enz. gesehiedt.
1
1
l
l
4
j l