HomePokken en choleraPagina 26

JPEG (Deze pagina), 609.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

z 3
l f
j 2
20
, gebied buiten de grenzen van Bengalen uitstrekte. Eens in A
Europa getreden, hervatte zij herhaaldelijk haar onverbidde- `
lijke aanslagen op den Europeaan. Sedert 1830 heeft zij zich L
herhaaldelijk uitgebreid. Voornamelük moeten de Polen daar-
toe veel bijgedragen hebben, die haar tndens hun gevechten
met de Russen verder overplantten. De voorzorgsmaatregelen, j
welke men toen reeds nam, als het afsluiten der besmette
streek door cordons, het invoeren van quarantaine, enz.,ble-
ken niet voldoende om de cholera in haar vaart te stuiten.
Weeneri werd in Augustus 1831, Berlijn in September1832
en Nederland in Juli 1832 voor het eerst door haar bezocht.
Zelfs tot in Amerika eischte van nu af de cholera hare
duizenden slachtoffers. In den zomer van 1837 verscheen zij
opnieuw te Berlün, Breslau en andere plaatsen; vooral in de
jaren 1848, 1849 en 1866 richtte zij vele verwoestingen in
Europa, bovenal in Nederland, aan.
Bekommerd over de onheilen, welke zg vroeger in ons
werelddeel aanrichtte en elders nog aanbrengt, bevreesd
voor de gevaren, die ook thans den Europeaan bedreigen,
hebben de regeeringen van de verschillende staten doen om-
zien naar middelen om de vreeselijke pestziekte op grooten
afstand te houden. Neen, de beschaving was reeds te ver
doorgedrongen, waarachtige menschenliefde had zich reeds te .
goed geworteld, hier en elders, dan dat men werkeloos zou
blijven, rustig afwachten de dingen die komen zouden. Indië,
dat telken jare duizenden ellendig ziet omkomen door deze l
ziekte, zij ons als afscbrikkend voorbeeld gesteld om toch
vooral niet gedwee te bukken voor dergelüke rampen. Het
menschelijk vernuft mag niet braak liggen; het is niet voor
niet, dat wij hersenen bezitten: men peinsde op middelen
om ook van deze plaag bevrijd te blijven.