HomePokken en choleraPagina 25

JPEG (Deze pagina), 597.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

19
stige ligging, rijke kunstontwikkeling, voordeelige wind- en
stroomstelsels was Voor­Indië door de natuur bestemd een
grootsche rol te spelen in de wereldgeschiedenis en wat han-
del en scheepvaart en al wat daarmede samenhangt, in één
woord het verkeer betreft: de beschaving in algemeenen zin.
Maar, helaas, het hart van Indië werd verpest door de uit-
wasemingen der modderpoelen aan den mond, de tweeling.
delta van Ganges en Bramapoetra, beide heilige rivieren der
bevolking, die bijna geheel uit Hindoes bestaat. Zü hebben
er hun heilige plaatsen - Benares is de heiligste - die op
bepaalde of onbepaalde tijden door hen worden bezocht; èn
die uitwasemingen èn die pelgrimstochten naar de heilige
wateren van Indië hebben de cholera voortgebracht. Opeen-
hoopingen van bedevaartgangers, slecht voedsel en bü dit al-
les een tropische hitte, welke de moeraslucht nog sterker
ontwikkelde, bereidden voor de cholera in het lichaam der
pelgrims een uiterst geschikten bodem, om zich krachtig
voort te planten en te bestendigen, terwül daarna de pelgrims
de ziekte overbrachten naar de plaatsen, waarheen zij gingen.
Geen wonder, 'dat de cholera, terstond nadat de groote ver-
keerwegen geopend waren, een weg vond naar verafgelegen
deelen der aarde en zich ook overplantte op Europa’s bodem.
Dit geschiedde vóór ongeveer 60 jaren in 1823, toen zij zich
voor het eerst te Astrakan aan de Kaspische zee vertoonde.
Doch vóór dien tijd heerschte zü alleen oppermachtig in het ge-
l bied van Ganges en Bramapoetra, het land der over het geheel
weinig beschaafde Hindoes. Waa1‘schijnlijk heerscht deze ziekte
reeds vele eeuwen in Bengalen. Doch eerst van 1782 heeft men J
van haar de eerste beschrijving. l
, Vreeselük waarde de cholera er in 1787 rond en niet
‘ minder vreeselijk vertoonde zg er zich in 1.823, toen zg haar
l
j 1
I
l
l
j l