HomePokken en choleraPagina 23

JPEG (Deze pagina), 422.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

¥
? 17
g pokken,wanneer hnbijpoklüdersis geweest
E en smetstof, al is het nog zoo weinig, heeft
opgenomen, ofook, wanneer hüslechts met
i voorwerpenin aanrakingkomt,die van pok-
y zieken middellijk ot onmiddellük afkom-
stig zijn.
» Daarentegen krügt niemand de pokken, die
niet door de eigendommelüke smetstof is
geïnfecteerd.
Vaccinatie en revaccinatie, kunnen, zon-
dergevaar voor hetoverbrengen van eenige
ziekte, door een bekwaam geneeskundige
geschieden en zullen vvezenlük vrucht
dragen, indien de kunstbewerking b.v. om
de 4 à 5 jaar wordt herhaald. In de
meeste, schier alleggevallenkan de goed ge-
vaccineerde onmogelijk de pokken krügen,
daar de stoffen in zünlichaam, welke voor
pokvorming volstrekt onmisbaar zijn, door
. de vaccine­puisten zijn verbruikt: de aan-
leg, de vatbaarheid is daardoor geheelver­
dwenen l
i

2
i
!

1
A l