HomePokken en choleraPagina 22

JPEG (Deze pagina), 586.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

l
16
-­- heerlijke vruchten van den vooruitgang onzer dagen ­·
speciaal opgericht. met het doel om te allen tijde aan alle
aanvragen om animale vaccine te kunnen voldoen. Het zijn
de zoogenaamde p a r c s v a c ci n o g è n e s. Rotterdam, dat +
met zijn dichtopeengehoopte bevolking meermalen het tooneel 4
eener schrikkelüke verwoesting door de pokziekte te aan-
schouwen gaf, was de eerste Nederlandsche gemeente, welke ·
een p a r c v a c c i n 0 g e n e tot stand bracht, en wel in 1868.
Op Rotterdam volgden aldra ’s Gravenhage, Amsterdam en
Utrecht (1873). Het nut dezer instellingen is ongetwijfeld
zeer groot. Tijdens de hevigste pokken-epidemieën kunnen zij
voldoende in de benoodigde Upokstof" voorzien; het inenten
op de aanwezige kalveren gaat spoedig in zijn werk. Dat de
aanvragen om vaccinestof groot kunnen zijn, is begrijpelijk:
bij een naderende epidemie wil ieder gaarne het eerst gehol-
pen worden. In Rotterdam gingen in het jaar 1883 zelfs
dagen voorbij, waarop 500 en meer menschen zich lieten
vaccineeren l
Of ook het inenten met animale stof (van het kalf) een
schaduwzijde heeft? Tot heden heeft men die, voor zoover ons '
bekend, niet gevonden. Wel is waar kan het rund aan on-
derscheidene ziekten lijden, maar deze zijn of niet op den
mensch over te brengen of zij zijn zoo gemakkelijk te her-
kennen, dat zelfs een onbevoegde zich bezwaarlijk zou kunnen
vergissen.
Tot overmaat van voorzorg heeft men daarenboven, o. a.
in Utrecht, een veearts aan het parc vaccinogène verbonden.
Een en ander resumeerende krijgen wij deze stellingen,
welke een ieder, die het wèl meent met eigen lichaam en
dat der zijnen, zich goed in het geheugen heeft te prenten:
Y/Vie den vereischten aanleg bezit krijgt de