HomePokken en choleraPagina 21

JPEG (Deze pagina), 610.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

15
~ val is een eenvoudige snede of prik in eenig lichaamsdeel
t dikwüls voldoende om een syphilistischen uitslag te doen ont-
Vjl staan. Vertoont zich de uitslag nu ook na het inbrengen van
ik zuivere ,,pokstof,” dan wordt veelal de oorzaak van het
. kwaad aan de ,,pokstot" zelf toegeschreven, instede van de
{ aan le i ding te zoeken bü de eenvoudige prikjes. Aldus
E. wordt de syphilis niet overgebracht door de ,,pokstof.” Zoo­
.‘ als reeds gezegd: de pit van een appel kan wel een appel-
{ boom doch geen pruim voortbrengen en zoo zal zuivere ,,pok­
j stof" pokken, maar geen klieren, geen syphilis doen ontstaan.
‘ Dat staat vast.
A Trots dit alles telt men nog vele vreesachtigen onder de
, menschen; zij blijven zich tegen de vaccinatie verzetten op
gronden, die vvü reeds voldoende meenen ontzenuwd te heb-
‘ ben. Doch ook de met vrees vervulden kunnen geholpen
worden: immers men is ook vrü zich van het kalf te laten ~
inenten. Dan heeft men de meest mogelijke zekerheid geen
' andere dan zuivere vaccine, zuivere lymphe, in den arm te i
krijgen. Geen ziekte, van welken aard ook, zal door deze
. vaccinatie worden overgeplant.
, Wel is waar hebben de proefnemingen van Dr. Koch ook i
g met zekerheid bewezen, dat de parelziekte van het rund en de
· tuberculoze van den mensch moeten toegeschreven worden aan i
.' dezelfde bacteriën, aan de Tuberkel­bacillen. Maar zooals wij
daareven reeds gezegd hebben, is juist door Dr. Koch
"° evenzoo uitgemaakt dat deze bacillen, dat is de smetstof,
alleen voorkomen in de tuberculeuze gezwellen en abcessen,
de zoogenaamde parels van het zieke rund, en dus nimmer
gevonden kunnen worden in de op het kalf ingeënte pokpuisten.
De stof van het kalf ­- animale - is nimmer door het
menschelijk lichaam gegaan. Ons land bezit inrichtingen
l
l l
I gj
ii l
e­$b