HomePokken en choleraPagina 20

JPEG (Deze pagina), 585.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

14
opgeven. Ziedaar aan den tegenstand voedsel gegeven! Geen ~
geneeskundige zal pokstof van den arm van een syphilis- ik
lijder nemen; hg toch kent den persoon, van wien hij vac-
cine neemt, en hij kent tevens de ouders, althans zoo dit ll
mogelgk is. Er komt meer bij. De sypliilis is een bloed- «
z i e k t e en bloed komt in de zuivere pokken-lymphe niet voor. X
Al is nu de persoon, die ,,pokstof” levert, ook volkomen ge- l.
zond, toch draagt een goed geneeskundige bij het nemen ,`
van pokstof wel steeds zorg, dat hg de prikjes in de pok niet ‘
zóó diep maakt, dat er bloed met de pokstofgemengd wordt: .
hij zal z u i v e r e o Il v e rm e n g d e ,,pokstof” nemen. ‘
Daardoor wordt het overbrengen van syphi- A
lis, zooals men gereedelük inziet, een vol- ,
strekte onmogelükheid 1).
Natuurlük kan iemand, die heden gevaccineerd is, later zich `
de syphilis op den hals halen, evengoed als een gevaccineerde
door een rütuig kan overreden worden. Het pokken­inenten
behoedt voor pokken en voor niets anders. '
Voor het overige verkeert de syphilis somtüds in hetzelfde
geval als de klierziekte; zg kan in werkeloozen,sluimerenden .
toestand bij de gevaccineerde aanwezig zün; in zulk een ge- ,
1) Yan geachte zijde maakt men ons hier de volgende opmerking: "`
,,Oi1der een bloedziekte verstaat men geen ziekten, wier sinetstof 1
sleclits in het bloed zetelt. Immers, bij coïtus wordt de sypliilis :
niet door het bloed overg‘ebi·aeht. Uit: Hsyphilis is een bloedziekte"
volgt daarom niet: d us is de vaecine van een sypliiliticus, mits ii
vrij van bloed, onschadelijk. Een andere vraag is: is zoodauiige vac-
cine feitelijk onscliadelük `? Dit wordt, zoo ik mij niet ‘bedi·ieg,aange-
nomen. Doch wanneer is de vaceine vrij van bloed`? Dat bloed be-
lioelt niet niet het bloote oog zichtbaar te zijn. Zie in het N. Tij d-
sclirift v. Gen eesk. van *1873, het Qds deel, het artikel van Dr.
Bos over raccinale syphilis en voorts blz. G9."
l
l
I
.· W
f
.-6