HomePokken en choleraPagina 19

JPEG (Deze pagina), 573.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

$
1
i 13
; Reeds deze omstandigheid, dit ontzettend kleine gevaar
l zal men gaarne ter züde stellen voor het groote, om anders
i door de pokziekte aangetast te worden. Neemt men aan, dat
4 die gevallen van syphilis-overbrenging voorkwamen op
* 100,000,000 gevaccineerden, dan komt dit treurige feit slechts
” éénmaal voor op 2,000,000 (twee millioen) vaccinaties. Werd i
­. r, dus de geheele bevolking van Nederland gevaccineerd, van
r” den pasgeboren wereldburger tot den stokouden gräsaard,
D dan zou men, volgens die berekening, 2 - zegge twee -
gevallen in ons heele land hebben, dat syphilis door vacci-
natie werd overgebracht.
= Dit geringe bezwaar kan dan ook nimmer als wezenlük
, argument tegen de vaccinatie gelden. Doch de wetenschap
rustte niet, alvorens ook deze schaduwziide, hoe gering ook,
geheel opgeheven te hebben.
Laat ons even nagaan, wat een aandachtige beschouwing
der zaak leert.
In vele gevallen vertoont zich de syphilis als overgeërfd i
van de ouders; reeds enkele weken, hoogstens weinige maan-
(E den na de geboorte vertoont zich de ongesteldheid. Geen ge-
i neeskundige zou - veronderstel, dat zoo jonge kinderen ook g
gevaccineerd werden - ,,pokstot" of lymphe van den arm
van zulk een kind nemen. ,
t De ouders, die er belang bü hebben, somtüds voor elkan­ i
V der maar steeds voor de buitenwereld, de overgeërfde onge-
i steldheid hunner kinderen zorgvuldig te verbergen, zullen
gaarne op de vaccinatie de schuld eener syphilis­overbrenging
werpen: wordt hun kind, dat reeds aan syphilis leed, gevac­ i
cineerd, dan is niets begrüpelijker dan dat de reeds aanwe­ I
i zige ziekte op rekening der inenting gebracht wordt, min-
D stens moet men voor anderen toch een o o rzaa k kunnen E
l
<
l
(
· r
‘ l