HomePokken en choleraPagina 18

JPEG (Deze pagina), 567.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

4
1
12 I
niet door de vaccinatie overgebracht, althans niet een feitis, ‘
bg de millioenen en millioenen, welke gevaccineerd zgn,
daarvan geconstateerd. Ten overvloede neemt een bekwaam j
geneeskundige steeds stof van een gezond kind en zoo moge-
lgk van een, dat hem bekend is en welks ouders hem niet
geheel onbekend zän. Waarborgen dus genoeg. I
_ Iets anders is het met de syphilis, een venerische ziekte, _, jl
die minder algemeen voorkomt dan de klierziekte, doch waar- »
van overplanting door vaccinatie, helaas, wel geconstateerd is. ·
III.

In de vroeger genoemde lezing van Dr. F. J. Dupont j
deelde deze mede, dat gedurende deze eeuw - dus in 80 i
jaren -- in het geheel 50 gevallen zijn waargenomen, dat
· syphilis werkelük door deivaccinatie is overgeplant geworden
en dat daardoor 750 personen door die ziekte werden aange-
tast. Dit zijn deugdelijk geconstateerde feiten, welke men
vóór enkele jaren nog niet altijd wist te voorkomen.
Het mogelüke overbrengen van deze ziekte door de
pokken­inenting is dan ook voor sommigen een reden geweest l
om zich van vaccinatie te onthouden, zelfs om er strüd tegen
te voeren en als de hevigste anti­vaccinemannen op te treden.
En toch: hoe luttel is dit getal van 750 syphilisdüders,
als men weet dat dit getal voorkwam op een bevolking van L
vele m i l li o e n e n menschen. I
Men oordeele: De in 80 jaren door de vaccinatie veroorzaakte
j 750 syphilis­gevallen - dat is gemiddeld slechts 9 in een voljaar!
E - moeten verdeeld worden over de bevolking van: Schotland,
Denemarken, Zwitserland, Baden, Beieren, Pruisen, Oostenrijk-
Hongarije, Italië, Frankrijk, Engeland en Noord­Amerika. ‘
«
Q