HomePokken en choleraPagina 17

JPEG (Deze pagina), 598.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

9
andere landen en die derzeltde landen, tijdens de vaccinatie
i er niet verplichtend was gesteld en na dat tijdstip.
Vertrouwende, dat zelfs hij, die onder een schier ondrage­
lijken last van ,,gemoedsbezwaren" gebukt gaat, thans liet
nut en de noodzakelükheid der vaccinatie zal erkennen,
minstens de ongegrondheid zijner ,,gemoedsbezwaren," kunnen
jj, wij tot de weêrlegging van meer ernstige bezwaren overgaan.
De belangrükste zijn dan verder: het overbrengen, gelük-
tüdig met de vaccinestof, van klierziekte en syphilis.
Wat de klierziekte betreft, kunnen wg reeds terstond
meêdeelen, dat deze beschuldiging, tegen de vaccinatie inge-
‘ bracht, ongegrond is en zij slechts dienst kan doen als middel
ter afschrikking. Niet één goed geconstateerd feit is daarom
te bewijzen, dat klierziekte door vaccinatie zou zijn overge-
bracht; terwijl door de onderzoekingen, door D r. K o ch in
1883 te Berlijn verricht, gebleken is, dat men slechts door
ri stof uit eigenlijke kliergezwellen of tuberkuleuze abcessen,
deze ziekte op andere individuen kan overplanten.
Na de kunstbewerking der vaccinatie is weleens een klier-
ill achtig uitslag gezien. Ongetwüfeld is dit zeer waar, doch men
ll wachte zich wel het verband verkeerd op te vatten. Evenals
de pit van een appel het leven geeft aan een appelboom en
niet aan een pruim, zal de zuiv ere Up oksto f" slechts
pokken voortbrengen, geen klieren. Dat is duidelijk. Wat i
echter wèl het geval kan zün, is, dat de klierziekte, in .
sluimerenden toestand bij den gevaccineerde aanwezig,
thans gelegenheid krügt van haar tegenwoordigheid iets te
doen blijken. Daartoe is echter elke andere operatie, zooals
b.v. het steken van ringetjes door de oorlellen van kinderen, j
ook in staat. Dat is alles. De vaccinatie is in zulk geval de
i aanleiding, niet de oorzaak. De ziekte wordt dus
4
._,
l
l A