HomePokken en choleraPagina 15

JPEG (Deze pagina), 585.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

v
9
dit wellicht honderd en meermalen elken dag en zgn er
spoedig bij om de hulp van een geneeskundige in te roepen,
wanneer zij zelf of een hunner huisgenooten ziek ter neder
liggen. Heel gaarne maken zg van de onderscheidene instel-
"’ lingen gebruik om zich een rustigen ouden dag te bezorgen,
terwijl zü niet nalatig blijven in het innen der som, waar-
voor zij hun goederen verzekerden, die door brand vernield
i' zijn, enz. Maar daarenboven: zou het niet meer geoorloofd
zijn goed te doen; duizenden onzer medemenschen het
leven te redden of hun dit dragelijk te maken? Zou het
heiligschennis zijn een nuttig gebruik te maken van de aan-
wezige middelen? Of zou hun aanzijn d oelloo s wezen?
‘ Herinneren wij de volgende feiten:
Op het einde van 1872 en in het begin van 1873 stierven
te Brunci op Borneo, met 35000 inwoners, niet minder dan
4000 ingezetenen aan de pokken.
De vaccinatie was er niet in gebruik.
Op de Goudkust woedde de pokziekte in 1871 in zoo hevige
mate, dat e en tien d e d eel der bevolking aan die vree-
{jg selüke ziekte overleed.
W De vaccinatie was er n i et in gebruik.
Op een begraafplaats te Ceara (Brazilië) werden van Augus-
tus 1878 tot Juni 1879 zelfs 27,064 aan de pokken overledenen
begraven, in December alleen 14,375 en meermalen werden
er op één dag 800 en meer ten grave gebracht. Van de
_ 70,000 inwoners, welke die gemeente telde, stierven in dat
kort tijdsbestek alleen aan de pokken 40,000 personen.
De vaccinatie was er niet in gebruik.
St. Domingo werd in 1518 door de pokziekte geheel ontvolkt. l
De vaccinatie was er n iet in gebruik.
Dezelfde vreeselijke ziekte bezorgde omstreeks dien tüd in
I
l
1

l
« l