HomePokken en choleraPagina 14

JPEG (Deze pagina), 589.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

v
8
uiterste toe, zij het ook, dat duizenden onzer inedemenschen
er het slachtoffer van worden, dat zg sterven of hun ge-
heele leven als verminkten zullen ronddwalen.
Het is dan ook hoofdzakelük voor hen, die door hun voor-
gangers op een dwaalspoor werden geleid, en voor degenen, il,
wie het noodige vertrouwen ontbreekt, dat wij de verschillende
bezwaren, welke tegen de vaccinatie van tüd tot tijd werden
ingebracht, hier zullen weerleggen. I
In de allereerste plaats: de g e m o e d s b e z w a r e n.
Daar zij uitsluitend met het gem oe d, het gevoel te
maken hebben, valt tegen deze bij de onontwikkelde menigte
weinig of niet te redeneeren. Immers redeneeren stelt
voorop het gebruik der r e d e, het gezond v e r s t a n d, en `
dit staat met het gemoedsleven geenszins in onmiddellijk
" verband. Alleen daar, waar het o o r d e el getoond heeft over
het ge m o ed te kunnen zegevieren -- zonder daarom nog
l een ,,ongevoelig verstandsmensch” te vormen - kunnen die ,,ge­ K
moedsbezwaren” met vrucht bestreden worden. Een enkel
woord slechts over die zoogenaamde gemoedsbezwaren.
Zü zijn tweeledig; 10. men brenge geen stof van een on-
redelijk wezen (kalf) in het lichaam van een redelijk wezen 4
(mensch), dit is zondig; 20. men mag zijn God niet verzoeken.
Het eerste betreft alleen de inenting van dierlgke of
animale stof en niet de stof, welke van den arm van een
kind wordt genomen, humane of betergehumaniseerde
stof geheeten. Zij, die dit dwaze vooroordeel opwerpen - zij _
zün niet velen meer ­­ gebruiken toch gaarne vleesch van
kalf of koe, ja zelfs van het onreine varken, drinken koe-
of ezelinnemelk en zien er waarlük niet tegen op een eende-
boutje te orberen of een kop bouillon te gebruiken.
die beweren hun God niet te mogen verzoeken, doen
TF
I