HomePokken en choleraPagina 13

JPEG (Deze pagina), 575.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

è
7
ll.
° ï `t Laat ons thans zien of de medaille ook een keerzüde heeft. ,
Als natuurlijk gevolg van den tegenstand, die zich al spoedig
Y na een meer algemeene toepassing der vaccinatie openbaarde,
' hebben scherpe oogen rondgezien naar alle mogelijke,zelfs onmo-
_ gelijke feilen, welke deze zegenrüke kunstbewerking zouden
( aankleven.
Evenals elke wijziging in den gewonen sleur te kampen
r heeft met bügeloof en allerhande vooroordeelen, zoo kon het
inenten der koepokstot in dezen niet achterblgven. Dit had
t echter, evenals bij elke andere zaak, tengevolge, dat men ge-
j noodzaakt werd alleen de wetenschap als leidsvrouw te kie-
l zen, want de menschenvrienden, die ijverden voor de
vaccinatie, leenden, ten behoeve der goede zaak, welke zij
voorstonden, gretig het oor aan de ingebrachte bezwaren en
j' wel met dit resultaat, dat al die bezwaren geheel als weer-
legd en vernietigd mogen beschouwd worden.
Thans treft men alleen nog bg enkelen een hardnekkig
en wanhopig vasthouden aan een oud onbesuisd vooroordeel
aan, een vooroordeel, dat men soms co ute que co ii te
wil behouden,l zelfs tegen beter weten in. Het is ook
onaangenaam eigen meeningen, eigen p arti p ri s, ons
zoo geliefd geworden, te moeten prijsgeven, zelfs als men
tot andere gedachten gekomen is; men mocht eens beschul-
digd worden van zichzelven niet gelijk te blijven! Verbeeld
[ u, dat men op 40­jarigen leeftijd eens ni et dacht en han-
[ delde als toen men 20 jaren telde! Dat zou vreeselgk zgn;
i en daarom: vastgehouden aan een eens aangenomen ,,beginscl.”
E Welke treurige gevolgen deze onverantwoordelijke handelwgze
ook na zich sleept: de consequentie wordt doorgedreven tot het
T
z