HomePokken en choleraPagina 11

JPEG (Deze pagina), 482.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

. . `mY`."Y”""`r" `_”?'”`T”`"" ‘”“"“"°°‘ï·‘“·‘­­’“+'7`­--"_‘""*"-»­~·~"" ;;.;;:_e;.
{ v
l
1 in
2
F 3
E 5
Q i
l strektnoodigheeft,verbruiktdusnietmeer
a a n w e z i g z ij ng de s u ik er is verdwenen en door den l
E ` arbeid der gist omgezet in alcohol en koolzuur, welk laatste ,
als gas in den dampkring is ontsnapt.
=, Evenzoo bü den mensch : indien een bekwaam geneeskundige _
1 door het brengen van een weinig ,,pokstof" - hetzij van
E arm op arm, hetzij van het kalf - in een lichaamsdeel, b.
ï v. een arm, de stoffen, onmisbaar voor pokvorming, laat
verbruiken, dan is men onvatbaa r geworden om
i door de pokkenteworden aangetast. 1)
Voor alt ij d onvatbaar `?
I 1) In den zomer en het najaar van 1883 was de gemeente Oud-
Beierland het tooneel eener vreeselijke verwoesting, welke de pokziekte
J aldaar aanriclitte. Niet geleerd door de ondervinding, was en hleefde
l tegenstand, dien de vaccinatie er ondervond, buitengewoon groot. Yan
1 de 5,204 ingezetenen werden er 620 doorde pokziekte aangetast, waar-
van 190 ten grave daalden.
In een strijd over het nut der inenting tusschen Dr J. F. Ph.
· H e r s te Oud­Beierland en het Kamerlid K e u e h e n i u s, gevoerd
1 in de N. R. Ct. deelde Dr. H ers in het nummer van 24 Januari 1884
dier courant o.a. het volgende mede:
Gedurende mijn verhli_jl` te Oud-Beierland (Mei 1881 ­Januari 1884)
zijn door mij gevaccineerd 940 persrmen.
I Hiervan woonden te Oud­Beierland ............. 629.
' Nieuw-Beierland .............. 40.
1; Zuid-Beierland. .............. 0.
{ Pimi-,11 . ................. s.
l Klaaswaal ................ 3.
Z Mijnsheerenland ....... . ..... 18.
Numansdorp ............... I.
[ Heinenoord ................ 235.
1 tezamen. . . 940.
T*
l
J