HomePokken en choleraPagina 10

JPEG (Deze pagina), 586.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

l
l

{
l
zien kan, is nog 16000 maal grooter dan een enkele gistcel. l
Men vergelijke die brouwerij met een b e s m e t t e w 0 n i n g. g
De lucht zelf brengt dan de gistcellen (te vergelijken met j
sm etstot) over naar het vocht, waarin bestanddeelen,
vatbaar voor gisting (denk aan: aanleg v 0 or d e ’;
ziek te), aanwezig zgn. Het glas of bakje water is nog
geheel helder (noem dit vergelijkenderwüs: volkomen
ge zond). Nu komen er door de lucht of op welke wüze (
ook enkele gistoellen in het vocht (dat is: de besmet-
ti n g). In de eerste oogenblikken kan men met het bloote
oog niets bemerken, ofschoon de gistcellen reeds druk in de
weer zün, zich door knopvorming te vermenigvuldigen. Na ’
ongeveer 4 il 5 dagen -- athankelük van de temperatuur der j
omgeving ­ is de vloeistof geheel troebel geworden en de ,
gisting in vollen gang (d. i. de ziekte heeft zich duide- i
lük geopenbaard), terwül de temperatuur der oplossing be-
langrük vermeerdert, ongeveer 20 C. (te vergelüken met de
leoortstemperatuur van den zieke). Langzamerhand begint
de vloeistofte bezinken: d e ni e u w g e v o rm de gi s t zakt j
naar den bodem, is volmaakt gelijk aan de cellen, welke ff?
i er in gebracht werden, doch zijn in mill io e n e n m al e n
g r o o t e r a a n t a l aanwezig, (denk aan de millioenen malen
vermenigvuldigde stof in het lichaam van den poklijder). j
Het vocht boven deze gezonken gist is .... volkomen
helder en - ziedaar het belangrijkste gedeelte der proef: - j
tevens onvatbaar om nogmaals te gisten, met
( andere woorden: deze vloeistofkan onmogelijk t
m e e r b e s m et w o r d e n; hoeveel gist men er ook inwerpt, i
zij bezinkt en maakt het water niet troebel, van gisting is [-
geen sprake meer. Dat komt; 0 m d a t d e s to ffe n, w el- l
ke de smetstofvoor hare ontwikkeling vol- i
’7‘
l