HomeDe invloed der scheikunde op de ontwikkeling der pharmacotherapiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 924.65 KB

TIFF (Deze pagina), 8.30 MB

PDF (Volledig document), 27.16 MB

{ 7 ,
laatste jaren aan bepaalde zienswijzen omtrent de ziekteoorzaken is 'Y
ten deel gevallen, aan de belangstelling voor de studie der therapie,
met hare talrijke teleurstellingen, afbreuk doen. Daarbij komt y
nog, dat eene oppervlakkige kennis der pharmacotherapie bij l
den jongeren medicus niet zelden een te hoog gespannen ver-
wachting van het vermogen der geneesmiddelen opwekt, eene ‘
, verwachting die dan later, in de praktijk, noodwendig op
I teleurstelling en scepticisme uitloopt.
lj En zoo treft men dan ook wel medici aan, die schijnen te
j meenen, dat zij reeds genoeg hebben gedaan, als zij, op grond
l van een behoorlijk physisch en chemisch onderzoek, den aard al
, en de plaats der ziekte hebben bepaald en later, door een post
j mortem onderzoek, kunnen bewijzen, dat de gestelde diagnose I
toch juist was. .
De therapie, d. i. juist datgene, waarop de arme lijder al zijn
hoop bouwt, wordt, zooals nog niet lang geleden zoo duidelijk door
Prof. RossBAcH werd aangetoond, niet zelden bij studie en
praktijk zeer stiefmoederlijk behandeld. En die verwaarloozing
X betreft vooral de pharmacotherapie, de behandeling met medi-
i cijnen, terwijl aan de toepassing van verschillende andere
i middelen ter bestrijding van ziekten, met name van electriciteit, t
· y massage, hypnose en suggestie, in de laatste jaren weer meer
I aandacht wordt geschonken. Een fransch geneesheer schreef nog
i kort geleden: »Aujourd’hui la medicine est, avant tout, hygi-
I énique, électrique, pneumatique, hypnotique, magnétique etc.,
mais pharmaceutique presque plus. Le remède s’en va, chassó
t, par le procédé. Nous recommandions hier aux poitrinaires de
{ garder la chambre, nous les envoyons, maintenant, se promener.
Nous traitions les névrosiaques par la valériane et le bromure,
· nous allons les pendre désormais."
‘ Mogen wij, op grond van het aangevoerde, het bestaan van
ï eene te geringe waardeering der medicijnen als bewezen aan-
nemen, dan doet zich de vraag voor: vanwaar komt dat gemis
l aan vertrouwen op de vis medicamentorum? en welke toekomst
l is er voor de pharmacotherapie weggelegd: bestaat er vooruit-
zicht, dat de pharmaca weer meer in eere zullen komen, of zal
het geneesmiddel inderdaad meer en meer door het procédé l
f worden vervangen, en bevat de thans nog wel wat overdreven ¤