HomeDe invloed der scheikunde op de ontwikkeling der pharmacotherapiePagina 8

JPEG (Deze pagina), 925.33 KB

TIFF (Deze pagina), 8.30 MB

PDF (Volledig document), 27.16 MB

6
De medicus, die dat uit het oog verliest e11 opgaat in min
of meer afgetrokken vraagstukken van de genoemde l1ulpwe­
tenschappen der therapie, moge den naam van wetenschappelijk
onderzoeker verwerven, dien van arts verdient hij slechts hier-
door, dat hij zijne wetenschap ten bate der lijdende menschheid
toepast. S1ïMMo1.A zegt, waar hij over de plicht en de werk-
kring van den arts spreekt: »Gleichwie ein Soldat mir làcherlich ,
erscheinen wurde, der mit kostbaren und glänzenden Wall`en, l
aber unfäihig den Feind zu bekampfen in den Krieg zöge, ebenso T
erschiene mir der gelehrteste Arzt làcherlich, welcher, versehen j
mit dem schweren Ptüstzeug seines Berufes , wie: Thermometern , l
Mikroskopen, Sphygmographen etc. etc., nicht im Stande ware, _
die Leiden des Kranken zu lindern, der ihn mit Sehnsucht j
erwartet."
En men meene niet, dat met die herinnering aan de roeping
van den arts uilen naar Athene worden gedragen! Want vooral
door de jongere medici wordt niet zelden met onverschilligheid
, of zelfs met geringschatting over de therapie, en meer in het
` bijzonder over de pharmacotherapie gesproken. Het dwaze en 1
onhoudbare nihilisme, dat een veertigtal jaren geleden door de f
Wee11e1‘ school werd gepredikt, eene werkstaking op het gebied l
der therapie, die wel het allerminst geschikt was om de nog 1 7
pas ontluikende wetenschap vooruit te helpen, moge thans tot I
het verleden behooren: gebrek aan vertrouwen op den invloed l
der geneesmiddelen en twijfel aan eene geleidelijke ontwik- I
keling der pharmacotherapie zijn nog lang niet zeldzaam.
Gelukkig evenwel zijn zij slechts zelden het gevolg van eene .,
grondige studie der pharmacologie en een juist besef van
hetgeen men in het gunstigste geval van geneesmiddelen mag
verwachten. De sceptici verliezen veelal uit het oog, dat er ·
betrekkelijk nog slechts zeer korten tijd in de goede richting
wordt gewerkt, en dat zooals Bnvz het uitdrukt: »das Heilen, die i
Therapie, die Frucht an dem Baume medicinischer Erkenntniss
ist, und darum das Letzte was wir von seinem Entwickelungs­
gang verlangen dürfen/’ .
Doch het schijnt, dat de schitterende uitkomsten, welke op het i
gebied der experimenteele physiologie en pathologie worden ,
V verkregen, alsmede de vrij gemakkelijke triomf, welke in de