HomeDe invloed der scheikunde op de ontwikkeling der pharmacotherapiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 786.79 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 27.16 MB

` bi
`
l
j Zwan GlGACIVlCl`E TOlCl..I.OORl)lC[{Sl ;
4, 5 i
1 Met het neerleggen van de rectorale waardigheid aanvaard ik S
het laatste deel mijner taak, en doe aan het verslag van de
lotgevallen onzer Universiteit in het afgeloopen studiejaar, volgens jl
gewoonte, eene rede voorafgaan.
I Met ingenomenheid volg ik dat gebruik, omdat het ons, die
j bij studie en onderwijs steeds bijzondere onderwerpen behan-
delen, eene welkome gelegenheid verschaft het geheele stu-
dieveld eens te overzien; een terugblik te werpen op het
g verleden, om daaruit lessen voor de toekomst te putten; te
overwegen, hoe wij in het vervolg de vroeger begane dwalingen .
zullen vermijden, en te bepalen , welke de juiste weg is, dien wij
verder hebben te bewandelen.
VVanneer ik daarbij den invloed der scheikunde op de ont-
wikkeling der pharmacotherapie wensch nategaan, m. a. w. de
uitkomsten, die de toepassing der scheikunde op de behandeling
en bestrijding van ziekten met behulp van geneesmiddelen heeft
opgeleverd, dan vertrouw ik daarmede een onderwerp te hebben
. gekozen, dat niet alleen den vakgenoot ter harte gaat, maar dat `
' ook eenige aanspraak kan maken op de belangstelling van den
" uitgelezen kring van toehoorders, tot wie ik de eer heb thans
het woord te richten.
Immers het kan toch niet worden ontkend, dat het streven van j
alle geneeskundige wetenschap ten slotte moet gericht zijn op
de ¬Ľars medendi", op de kunst om ziekten te behandelen en te
genezen of althans het lijden te verzachten. V
{ De lijder, die met hoop op herstel de hulp van zijn arts
inroept, is niet gebaat met vorderingen op het gebied der
physiologie en pathologie, der aetiologie en diagnostiek, tenzij
deze ook de therapie vooruit brengen.
l
s E