HomeDe invloed der scheikunde op de ontwikkeling der pharmacotherapiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 946.51 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 27.16 MB

. P

I male functioneering der weefsels, dus ook voor het organisme de
l oorzaak van vergiftiging en ziekte kunnen zijn, worden misschien
' ook wel veroorzaakt door de z.g. toxinwz, toxallmmzïvzen en lcuco-
maimm, m. a. w. door de vergiften, die als voortbrengselen der
stofwisseling van sommige pathogene bacteriën of ook wel, bij
""«‘ den normalen, physiologischen levensgang, als producten van de i
gj regressieve stofwisseling optreden.
d De omstandigheid, dat men, op grond der onderzoekingen van
G-Arrinn, isoncininn, Bniiïenn e. a., dergelijke vergiften als ge-
` heele of gedeeltelijke oorzaak van de ziekteverschijnselen bij
‘ wond-tetanus, diphtheritis, cholera enz. kan beschouwen, het feit,
, dat die stollen zuiver bereid en afgescheiden kunnen worden
voor een nader onderzoek buiten het lichaam en voor proefne­
Y ming op verschillende dieren, rechtvaardigt de hoop, dat in die
Q nieuwste ontdekkingen omtrent de oorzaak van sommige ziekten
ook de kiem van een belangrijke vooruitgang der pharmacothe­
·‘ rapie schuilt. Waiit indien die ziekten inderdaad te beschouwen
zijn als vergiftigingen, als het onmiddelijk gevolg van de door
pathogene bacterien gevormde (taximm, toxalbummen) of van
autogeen in het lichaam ontstane en ongenoegzaam verwijderde
(lcucmmmzm) vergiften, dan wordt de kans ook grooter, dat wij ‘
jl. door antagonistisch werkende stoffen (geneesmiddelen) die sto-
ringen geheel of gedeeltelijk zullen kunnen opheffen.
Wij zouden hier ook nog kunnen gewagen van de z.g. bacterie-
gj t/zierapie en van het vraagstuk der kunstmatig verworvene immuniteit,
dat, naar het meer en meer waarschijnlijk wordt, ook op het
l, i gebied der scheikunde zal moeten worden opgelost. Doch ik mag
Uw geduld niet langer op de proef stellen en niet van U vergen
mij langer te volgen bij beschouwingen over natuurverschijnselen, _
j die nog grootendeels achter een dichten lsissluier verborgen liggen. -
` Ik heb getracht een vluchtig overzicht van de ontwikkeling der
I A pharmacotherapie te geven, waaruit U zou blijken , dat wij nog zeer
,‘° ver verwijderd zijn van het beoogde doel, doch dat U tevens zou
lx aantoonen, dat er - met het oog op den nog korten tijd, dat er
j in de goede richting, gewerkt is - reeds een betrekkelijk groot
[ aantal uitkomsten zijn verkregen, die der lijdende menschheid `
ten zegen strekken en de hoop op eene geleidelijke ontwikkeling
gt en eene betere toekomst der pharmacotherapie rechtvaardigen. ·
l
VE
i .1 _