HomeDe invloed der scheikunde op de ontwikkeling der pharmacotherapiePagina 25

JPEG (Deze pagina), 935.80 KB

TIFF (Deze pagina), 8.30 MB

PDF (Volledig document), 27.16 MB

li
t
23
verschillende chemische bewerkingen, talrijke nieuwe stoffen
bereid. De door KJEKULR ontwikkelde theorie van den bouw
van het benzol­molecule en van de daarvan afleidbare aromatische j
verbindingen wees vanzelf den weg aan tot de bereiding van
een schier oneindig aantal nieuwe lichamen.
Tengevolge van de heerschende meening omtrent de oorzaken
_ der infectie­ziekten zocht men, onder die nieuwe stoffen, vooral
1 naar middelen, die het vermogen bezitten de levende ziektekiemen
in het zieke organisme te dooden of hare ontwikkeling te stuiten,
l zonder daarbij tevens het leven van den patient zelven in gevaar
te brengen, zooals dit bij het vergiftige carbolzuur, sublimaat, g__7
i cyaankwik e. a. het geval is. if
Bij dat zoeken en beproeven bleek menige stof, waaraan de
{ gewenschte eigenschap ontbrak, in een ander opzicht belangrijk
voor de geneeskunde te zijn. Zoo bleek b.v., dat het door 1<oLBE
{ uit het carbolzuur bereide salicyl:mu" niet alleen een antisepticum
lj maar ook en vooral een uitstekend middel tegen acuut gewrichts-
rheumatisme is. Vele andere stoffen (kairimz, kairaline, anti-
’ febrine, amïipyrinc, amfithermine enz.) kenmerkten zich door een
l. antipyretisch of temperatuur-verlagend vermogen, en bij sommige
l (antipyrizze, mzti/cbrine, p/zmacetizze, mmlgesimz, exalgim enz.)
j bleek zich aan die eigenschap ook nog een zoo belangrijk pijn-
j stillende werking te paren, dat zij een plaats onder onze beste
j geneesmiddelen verkregen.
> Wederom andere stoffen, gedeeltelijk tot de aromatische,
. gedeeltelijk tot de vetreeks behoorende (z a. lag/pmm, ure!/mem,
amylenhyclmat, sul/maal enz.), werden op grond dier onderzoe-
kingen als hypnotica of slaapverwekkende middelen in gebruik
4 genomen. Het pharmacologisch en therapeutisch onderzoek van
{ al die stoffen met bekende samenstelling en bouw, m. a. w. het
· onderzoek naar haar invloed op afzonderlijke, gezonde of zieke,
f organen en weefsels of op afzonderlijke levensfunctiën, toonde
nu ook aan, dat de werking der geneesmiddelen niet alleen door
` kleine verschillen in hunne samenstelling, maar eveneens door L
i geringe afwijkingen in den moleculairen bouw, bij overigens
i gelijke samenstelling, belangrijk kan worden gewijzigd. Nadat
j dit was aangetoond is het een der vraagstukken van de nieuwere _
ë pharmacologie geworden, het verband op te sporen dat er tusschen
{ s
l
l