HomeDe invloed der scheikunde op de ontwikkeling der pharmacotherapiePagina 22

JPEG (Deze pagina), 944.39 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 27.16 MB

l
zo j
land, aan GnAt1AM, W`11.i.1AMsoN en FnA1vkLA1vnin Engeland, en
ook aan onzen MUI,DER in Nederland.
De vruchten, welke de beoefening der zuivere, theoretische
scheikunde afwierp, werden nu ook dienstbaar gemaakt aan de
ontwikkeling der pharmacotherapie. Uit de nog altijd gebruikte
ruwe geneesmiddelen z.a. wortels, blaren, basten enz., trachtte
men het werkzaam beginsel af te scheiden, de zuivere stof, die
in een klein volume het geheele geneeskrachtig vermogen der
plant bevat. Aan Snnrünnnn gelukte het in 1816 de morphine g
uit het opium af te scheiden en het bestaan van alcaloiden te I
ontdekken; aan PELLETIER en Cnvrzivrou, in 1818 de strychnine t
1 uit de Ignatius-zaden en in 1820 de kinine uit den kinabast te
isoleeren. En daarna ontstond er onder de chemici een ware
wedstrijd in het zoeken naar werkzame bestanddeelen van
planten, die dan ook tengevolge had, dat de ontdekkingen op
dat gebied elkaar niet alleen zeer snel opvolgden, maar ook, dat
hetzelfde alcaloide of glucoside niet zelden door twee of drie
onderzoekers tegelijk werd ontdekt.
Welke belangrijke uitkomsten die richting van het scheikundig
onderzoek voor de geneeskunde heeft opgeleverd, blijkt voldoende
­ door de heilzame werking van de slaapverwekkende en pijnstil-
lende morphmc, van de koortswerende kmmc, van het nog
altijd onmisbare middel bij hartziekten, de digitctlme, van
de pupilverwijdende atropinc en van de nog nieuwe cocaïne met , A
haar merkwaardig locaal­anaesthetisch vermogen.
Die richting van onderzoek bracht, door tevens het schadelijke l
van het nuttige te scheiden, geneesmiddelen weer in eere, die
reeds vroeger gebruikt doch daarna weer verworpen waren, terwijl
zij tevens aantoonde, dat er voor het geloof aan de werkzaamheid _
van andere geneesmiddelen, die nog in gebruik waren, niet de
. minste grond in de samenstelling der stoffen bestond.
Zoo werd pas in het jaar 1875, door G·EnnAr.n en HARDY,
uit de Jahorandi-blaren, die reeds in de zeventiende eeuw door
V onzen verdienstelijken landgenoot Wittnivi Piso (1611-1649) in
de geneeskunde ingevoerd doch daarna weer vergeten waren,
g het krachtig werkende diaphoreticum en sialagogum, de pilocme
ping, afgescheiden. En kort daarna werd nu ook door HARNACK
jl en MEYEP. aangetoond, dat dit alcaloide in de Jaborandi-blaren «
ll l
O