HomeDe invloed der scheikunde op de ontwikkeling der pharmacotherapiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 916.00 KB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 27.16 MB

l
( 16 1
nog moor dan do spot van MOLIFïRE workto daartoo modo do l
door VV1LL1AM HAnvEv (1578-1658) in zijn boroomd work: >>Do 1
motu cordis ot sanguinis" vordodigdo niouwo loor omtront don l
bloodsomloop.
Ook mannon als SWAMMERDAM (1637-1680), LEEUwnNHoEï< ’
(1632-1723) on vooral Bonm-1AAvE (1668-1738) in Nodorland, l
GLAUBER (1604-1668), Mvnsicnr (ca. 1631) o. a. in Duitschland, `
paston nu do rnothodo van oxporimontool ondorzook op do go-
nooskundo on pharmacio too. S
Do ovortuiging, dat mon vooraf do hulpwotonsohappon moost
ontwikkolon alvorons or partij van to kunnon trokkon voor do `§"
j gonooskundo, vostigdo zich al moor on moor. Gnono Emvsr Q
STAH]. (1660-1734), do vorkondigor van hot anismismo on do
l vador van do z.g. phlogiston-thoorio, ging zolfs zoovor, dat hij
j do toopassing dor sohoikundo op do gonooskundigo thoorion als
l volkomon nuttoloos vorklaardo. T
j Tot dozo uitkomst had dorhalvo do arboid van ongovoor twoo­
on twintig oouwon goloid. Al do orvaringon, al do bospiogolingon
ovor don bouw on do oigonschappon dor stof, al do boschouwin- ·_
’ gon ovor don gozondon on ziokon rnonsch, van do Asclopiadoërs H
af tot op hot laatst dor achttiondo oouw too, haddon or dus ton
' slotto too goloid, om don band tussohon schoikundo on gonoos- t
t kundo los to sohouron on STAHL, don boroomdon lijfarts van {
1 koning Fninnnicn WILHELM I van Pruison, tovons don boroomd­ · gb
ston schoikundigo van zijn tijd, tot do uitspraak to nopon, dat lt
or van do toopassing dor oorsto goon nut to vorwachton was ,
1 voor do laatsto. Moor dan twooduizond jaar was or goworkt on
1 gosohrovon, on door aanschouwing on orvaring had mon wol Il
oonigo bolangrijko gonoosrniddolon, z.a. kwik, opium, kinabast
j onz. looron konnon, maar van oono wotonsohappolijko pharmaco­
g thorapio was nog goon sprako. Op do vraag. hoo do gonoos­
1 iniddolon workon, kon nog goon antwoord wordon gogovon, hot
was nog altijd oon vorklaron van do oono onbokondo X door do
l andoro onbokondo y, ignotuin por ignotum; obscurum por ob-
scurius. Zoowol mot do konnis van hot wozon dor ziokto als mot jl
( dio van hot gonoosmiddol was hot op hot oindo dor zovontiondo {
l oouw nog zoo trourig gostold, dat VOLTAIRE (1694-1778) wol I
E mot vollo roolit kon zoggon: »La modocino ost l’art do mottro l
l
l {