HomeDe invloed der scheikunde op de ontwikkeling der pharmacotherapiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 900.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 27.16 MB

. 13 .
van CoLUME1.1.A. Dat er in zulk een wortel, die overeenkomst j
vertoont met den naar Gods­evenbeeld geschapen mensch, bijzon-
dere krachten moesten schuilen, was, volgens de begrippen van J
` dien tijd, buiten allen twijfel. De vreemdsoortigste sagen en .
fabelachtigste verhalen omtrent den mandragora vonden dan ook
gemakkelijk ingang. Men verhaalde o. a., dat de wortel zeer l
., zeldzaam voorkwam, hetgeen wij willen hopen, omdat hij volgens j
de toen heerschende nieening alleen onder de galg werd gevon-
• den, waaraan een onschuldig veroordeelde was opgehangen.
Natuurlijk moest een zoo geheimzinnig geneesmiddel, dat den
gelukkigen bezitter, behalve gezondheid, nog vele andere voor-
rechten deelachtig deed worden, ook zeer duur worden betaald: Q
zoo werd in het jaar 1675 te Leipzig nog 64 Thaler voor een l
mandragora-wortel gegeven. En daarbij is het nog de groote .
vraag of er tegen dien prijs wel een echte wortel werd geleverd,
want de kwakzalvers, die zich met dien voordeeligen handel bezig- `
hielden, schroomden niet om, bij gebrek van een echten wortel,
de kunst te hulp te roepen en, uit de wortels van geheel on-
werkzame planten (z.a. Bryonia alba, Ammdo P/zragmlites etc.)
op mannetjes of vrouwtjes gelijkende lichaampjes te snijden. In
het kopstuk van zulke kunstvoortbrengselen werden dan eenige ·
gerstekorrels gestoken, en de aldus toebereide wortels in vochtige
aarde begraven, totdat de gerstekorrels waren ontkiemd en de
uitspruitende jonge stengeltjes voor de ontbrekende hoofdharen
dienst konden doen.
Tegen het einde der vijftiende eeuw vertoont zich eindelijk
het licht aan den horizon, na de lange duisternis der middel-
eeuwen breekt de schitterende dageraad van een nieuw tijdperk
van werken en denken aan.
GUTENBERG vindt (ca. 1450) de boekdrukkunst uit, Ciinisro- ”
Pnonüs Co1.UMBUs ontdekt (1492) een nieuwe wereld, en Viisco
DE GAMA (1497) een nieuwen waterweg. Op het gebied der
kunsten openbaren zich LEoNAnno DA Vnvci (1452-1519), Micinïr.
,,, ANGELo (1475-1564), Barinxitï. (1483-1520), TITIAAN (1477-
1576), en zoovele anderen in hunne onsterfelijke werken. Goran-
NICUS (1473-1543) verkondigt zijn heliocentrisch stelsel, de i
nieuwe leer, dat de zon het middelpunt is, waarom zich de S