HomeDe invloed der scheikunde op de ontwikkeling der pharmacotherapiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 875.39 KB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 27.16 MB

3 *11 j.
ding van zalven moet geschieden onder het voortdurend luide J
uitroepen van de woorden: »De God van Abrahain, de God van
Isaac, de God van Jacob schenke kracht aan dit middell" Als .
men iemand wil bevrijden van een beentje of eene graat, die
hem in de keel bleef zitten, dan moet men, volgens het voor-
schrift van dienzelfden geneesheer, den patient bij de keel A
pakken, en daarna, »gedacl1tig aan de opwekking van Lazarus
uit het graf en van Jonas uit den walvisch, luide uitroepen: >>Zoo
’ spreekt Blasiusl), de martelaar en knecht Gods, been kom er p
p uit of ga naar beneden!""
W Terwijl het er dus in Europa donker uitzag voor de therapie, -‘
maakte inmiddels in een ander gedeelte der oude wereld, aan-
vankelijk in Egypte en later in Arabië de scheikunde eenige
vorderingen. Zij verkeerde evenwel nog altijd in het ontwikkelings- ·
tijdperk, dat wij gewoonlijk met den naam als/zcmic aanduiden,
en waarin haar streven nog uitsluitend op de bereiding van
zilver en goud uit onedele metalen en op het zoeken naar den
Steen der Wijzeri was gericht. 0p de ontwikkeling der pharma-
cotherapie bleef zij voorloopig nog zonder invloed.
Bij gebrek aan kennis van de samenstelling der stoffen en van
de daarmede gepaard gaande eigenschappen werd dan ook de
keuze der geneesmiddelen meestal door bijgeloof, overlevering en
_, gebrekkige ervaring bepaald. Zij werden hoofdzakelijk aan het
planten- en dierenrijk ontleend. Men raadpleegde bij die keuze
de meest voor de hand liggende kenmerken, z.a. vorm, kleur,
_ reuk en eenige andere gemakkelijk waarneembare eigenschap-
,, pen. Men huldigde de leer van de siymtmur, wanende dat de
Schepper van het heelal in die uitwendige kenmerken eene
. aanwijzing had gegeven omtrent het geneeskrachtig vermogen
der lichamen.
Behaarde planten werden daarom als middelen tegen kaalhoof-
digheid aangeprezen, en de linkerhoef van den Eland gold, onder
1) Omtrent dezen BLASIPS vinden wij het volgende opgeteekend:
ä ,,BLASIUS, Heiliger, Bischof zu Sebaste in Kappadokien, ward unter Lroinirs 316
hingericbtet. Weil er einen Knaben, welchem eine Gräte im Halse stecken geblieben
war, rettete, wird er als Schutzpatron wider das Halsweh verehrt; gegen dasselbc 5
Uebel wird noch jetzt am Gedächtnistag (3 Febr.) der Blasius-Segen mit zwei in
Form eines Kreuzes gehaltenen Kerzen ertei1t.”
`