HomeDe invloed der scheikunde op de ontwikkeling der pharmacotherapiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 903.60 KB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 27.16 MB

10 ë
ofschoon hij reeds vele geneesmiddelen kende, bij voorkeur de
exspectatieve methode. Hij liet de zorg voor de genezing zooveel
mogelijk aan de natuur over en hechtte groote waarde aan eene
regeling van het diëet.
Bij den niet minder beroemden Pergamener CLAUDIUS GALENUS
(1131-201 n. Chr.) komen in hoofdzaak nog dezelfde denkbeelden
omtrent gezondheid en ziekte voor. Ook vinden wij bij hem nog
slechts zeer onvolledige chemische begrippen, zooals o a. blijkt,
waar hij, over de ademhaling en hare verhouding tot het bloed ’
sprekende, het hart met de pit en het bloed met de olie van de `
lamp vergelijkt. De invloed van geneesmiddelen, waarvan GALENUS W
een ruim gebruik maakte, berustte volgens hem op overeenkomst
of op tegenstelling hunner eigenschappen met de bij de ziekte
- bestaande verhoudingen van de z.g_. »elementair­qualiteiten".
: Evenals Hirrocnlrrns huldigde dus ook GALENUS de therapeu-
tische grondstelling >>Contraria contrariis opponenda", maar ook
het »Similia similibus curantur".
jv Na den ondergang van het Romeinsche rijk, en dus niet
J lang na den dood van GALENUS, volgde voor Europa de lange
nacht der middeleeuwen, een tijdperk, waarin het geheele be-
schavingswerk bijna stilstond en dat ook voor de ontwikkeling
der geneeskunde zoo goed als zonder beteekenis bleef. Meer dan
duizend jaar lang bleef dan ook de leer van HIPPOKRATES en _,
GALENUS onbeperkt gezag uitoefenen. Het gezag van GALENUS l
was zoo groot, dat niemand het durfde wagen, aan zijne leer-
stellingen iets te wijzigen of toe te voegen, zoodat dan ook _
BonnHAAvE later wel met eenig recht kon getuigen, dat GALENUS .,
meer nadeel dan nut had gesticht.
Doch ofschoon de geneeskunde als wetenschap, ook na de in- .
voering van het Christendom, haar griekschen oorsprong niet
verloochende, vertoonden zich toch eenige invloeden van het
christelijk geloof op de therapie. De bereiding en toediening van
geneesmiddelen geschiedde namelijk niet zelden onder aanroeping
van het Opperwezen of van den een of anderen Heilige; en,
waar men de ziekte aan den invloed van booze geesten toe- _ a
schreef, werden tooverformules en bezweringen over het zieke
lichaamsdeel uitgesproken.
pi. Zoo schreef Aüirios uit Amida (ca. 502-575) voor, dat de berei-