HomeDe lijkverbrandingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 721.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

-1-i =:·.:a~.««:¤;«¤¤¤­;~«.«.«»«.«i««»,ï..¤«5­.s.s1,»..«­;;...a,....,.,........-Mr .. :43.,..... .....»m. .-^.W-­«.-·.,.-·-~...--­ .7.,- ­-- x
._ 7 .... Y
7
gelouterd en gereinigd werden, brachten ze op den brand-
stapel.
Weer anders was het bij de Egyptenaren. Het geloof toe- j i
gedaan , dat hun ziel zich eenmaal weder met het lichaam
Q vereenigde, toonden zij den grootstcn eerbied voor hunne i
dooden, die zij zorgvuldig lieten balsemen , opdat zij ·;
_ eeuwen lang onveranderd zouden blijven. Daartoe werd, ;
i» zooals Herodotusl en Diodorusg ons berichten, het lijk E i
ontdaan van de ingewanden, gewasschen en gevuld met g g
aromatische stoffen, dan dichtgenaaid, met Mrgou (waar- ‘
schijnlijk een loog of natronzout) doortrokken en ten slotte
met een gomsoort gevernist. Q ·
De Israëlieten met hun Mozaïsche reinheidsvoorschriften « ii
beschouwden de lijken als onrein en begroeven ze zoo k
spoedig mogelijk buiten de stad. Alleen van Saul en zijn
zonen, die op een krijgstocht tegen de Filistijnen om- g 1
kwamen, vinden wij vermeld 3, dat hunne lijken te Jabes
verbrand werden; maar toch ook van hen werden de F
overgebleven beenderen daarna begraven. Evenzoo hebben _*
de, Mohammedaansche volkeren, vooral de Arabieren, Z
een afkeer van verbranden, en ook de Chineezen zijn zeer
Y" gehecht aan begraven, in welk opzicht dezen een merk-
waardige tegenstelling vormen met hun naburen, de
zooveel verlichter Japanneezen. Q
{ Bij de Grieken en Romeinen was verbranding niets
ongewoons. De crematie was er vrijgelaten en werd be- y
l schouwd als een bij zonder eervolle behandeling, die daarom
bijv. aan zelfmoordenaars,ontzegd was, zooals aan Ajax I
op bevel van Agamemnon bij het beleg van Troje (om- g·
J streeks 1200 v. Ghr.). Daarentegen werden Patroclus 4, j.
I Lib. II Cap. 85-88. ’ Lib. I Cap. 91, 92. in 1
) 3 I Sam. XXXI: 12, 13. * Ilias XXIII. 110-260. ;'