HomeDe lijkverbrandingPagina 8

JPEG (Deze pagina), 670.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

¢­;;;· ____ W. _ N ___, ,._,;,

.. 5 ..
kunnen worden rondgestrooid, dat zelf wel ontkiemen
zal en vrucht dragen, hebben wij hier te doen met een
quaestie van practischen aard, die niet tot de studeer-
kamer beperkt kan blijven, maar toegepast wil worden
en daartoe eerst een groot aantal aanhangers dient te j
verwerven, die bereid zijn haar in practijk te brengen.
Daarom, wetende hoe zwaar steeds de strijd is, waar
hij wordt aangebonden tegen een eeuwenoude gewoonte,
dient op een dergelijke zaak telkens weer de aandacht
gevestigd te worden. Hoe toch kan men een voorgestelde
verandering beoordeelen, laat staan goedkeuren, wanneer
men haar niet eens kent? Onbekend maakt onbemind.
Daarom stellen wij ons voor , een beknopt, maar eenigszins
volledig overzicht van het vraagstuk te geven, en daartoe
willen wij achtereenvolgens de crematie uit een historisch,
technisch , natuurwetenschappelijk, hygiënisch , juridisch ,
oeconomisch en psychologisch oogpunt beschouwen.
O I.
De crematie is zeker niet iets van vandaag of gisteren; <'»·
reeds bij de oudste volkeren, die wij kennen, vin-
den wij haar toegepast. In het algemeen treft men in
de Oudheid de meest verschillende behandeling der
dooden aan en deze staat, zooals wij zien zullen, in {
nauwen samenhang met de heerschende godsdienstige `
denkbeelden.
De Perzen, aanhangers van de leer van Zarathustra,
achtten het lijk onrein, en vuur, water en aarde te ’
heilig om ze daarmede te bezoedelen: daarom kwam bij {
hen noch begraving, noch verbranding voor. De Indiërs i
daarentegen, meenende dat de dooden door het vuur ’
l