HomeDe lijkverbrandingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 567.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

W., _ _f XCï;¢$ §·ï, yr,-·vï-imï;>»em•-»«/·•.'HY vn Y~~­°“«L=¤r­‘· t•"·y""*’*!’7·€!FTF•‘T' "*’T""""`T’7"""""""":"r`Y“"??7r' ï'?' avi WKK
I
` F
! 1
l
(Q l
i l
4
fe
Tot de belangrijkste maatschappelijke hervormingen,
die in de laatste twintig jaren zijn voorgesteld, behoort g 4
de crematie. Oogenschijnlijk moge de behandeling onzer §
dooden van ondergeschikte beteekenis zijn, -­ wanneer i
men bedenkt dat zij iets is, hetwelk dagelijks duizenden lf
malen wordt herhaald en in alle rangen en standen ,( g
onzer samenleving voorkomt, zal men spoedig inzien, j
vvk dat ook deze zaak van groot en algemeen belang mag
geacht worden. In den laatsten tijd is deze quaestie wel .
is waar minder aan de orde gesteld, maar het is te i
hopen, dat zij daarom niet insluimere, na indertijd zoo
i krachtig en met zooveel geestdrift te zijn aangevat. Andere
5 moderne denkbeelden, zooals de evolutietheorie en de
nieuwere bijbelbeschouwing, mogen langzamerhand on- l
gemerkt ingang vinden en voortdurend meer algemeen i
gedeeld worden, ook al treden er niet telkens nieuwe ,
· apostelen voor op; - van eene beweging als die voor F
[ de crematie kan dit niet gezegd worden. Terwijl het
J daar toch theoretische beschouwingen geldt, die als zaad L