HomeDe lijkverbrandingPagina 42

JPEG (Deze pagina), 747.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

êä T T 4YV4 w _ v_`_ Tv ` """ "‘·""‘*­ -·-- «­~a.~­­­s ,..1.m.-
e· ­­- 40 -
_ zoeken in het conservatief karakter dat de menschheid,
j en niet het minst onze eigen natie, kenmerkt en haar onver-
iïl schillig of afkeerig doet zijn tegenover nieuwigheden. Dit
wordt voortreffelijk geteekend in de volgende korte samen-
spraak, welke in den jaargang 1881- van de welbekende _
XV ,,FZiege·nde Blätteaw voorkwam en die wij, om de karakte­ i
ristieke boerentaal niet te doen verloren gaan, hier in
,,,, het oorspronkelijke weergeven:
g il A. ,,Es ist doch was Schönes mit die naie Mode von
i der Leiohenverbrennung/’
B. ,,Ich mag nix wisse von die Naierunge, ich will
Ff O emol begrawe sein, wie ichs von Jugend an gewöhnt war."
Maar niet alle bestrijders stellen zich tevreden 1net zulke
goedmoedige fiaters. Er zijn er ook van boosaardiger ge-
halte, die het Tijdschrift der Nederlandsche Vereeniging
eens spijtig deden uitroepen: ,,Minachting in plaats van
argumenten te ontmoeten is nu eenmaal doorgaans het ‘
lot van elk, die een denkbeeld verkondigt dat tegen een
Q bestaande traditie indruischt", of die de Nieuwe Rottercl.
ig Coumm in haar nummer van 26 Nov. 1882 veront-
waardigd deden schrijven: ,,Aan de absolute eischen van
het algemeen belang onderwerpt ieder ernstig man zich
L gaarne. Maar er is iets ondragelijks in, zijne vrijheid ver-
E ‘ kort te zien, alleen door het godsdienstig geloof van
al anderen. En wij vreezen dat het, wel bezien, in de zaak
l der crematie daarop neerkomt."
­f Toch wanhopen wij daarom geenszins. Wanneer het
i nieuwe stelsel werkelijk goed is en op redelijke grond-
slagen berust, dan twijfelen wij niet of het zal, zij het
dan ook langzamer dan de voorstanders wel wenschten,
1 op den duur de zegepraal behalen. Ook in ons land kan
een beweging, wier Vereeniging mannen als prof. Tiele,
; Modderman, Overbeek de Meyer, mr. van Houten ,
`i