HomeDe lijkverbrandingPagina 41

JPEG (Deze pagina), 712.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

T - _ _ _ Y . _..r .
... 39 -
de stad kunnen worden gebouwd, ja zelfs evenals in
vroeger eeuwen in de kerken een plaats konden vinden,
zoo zullen zij van zelve door de zooveel gemakkelijker
gelegenheid veel meer door de nabestaanden bezocht
J worden. En daarenboven - en dit is een belangrijk punt,
[ waarop o. i. te weinig gewezen is - voor hen die, om
welke reden dan ook, gehecht blijven aan de gewoonte
van begraving, blijft onverminderd ten allen tijde de ge-
legenheid openstaan om desgewenscht de urnen aan de
aarde toe te vertrouwen, hetzij dan op particulieren grond
zooals bijv. in hun tuin, hetzij op een gemeenschappelijk
umenkezklzof, en evenzoo om daar ter plaatse treurboomen r
of gedenkteekenen op te richten, volkomen als op een
tegenwoordige begraafplaats en daarbij zonder eenige vrees
voor nadeelige gevolgen voor de omgeving.
Wij zijn genaderd tot het einde onzer beschouwingen.
Wij hebben de lijkverbranding van alle zijden bezien en
zijn tot de slotsom gekomen, dat nergens eenig onover-
komelijk bezwaar ertegen opgeworpen is, noch eenig
steekhoudend argument ertegen te berde gebracht. Van-
waar dan, vraagt men zich onwillekeurig af, dat deze
zaak ten onzent bij het groote publiek nog zoo weinig
deelneming verwekt heeft en haar aanhang nog bijna
uitsluitend tot de medische en overige geleerde wereld
beperkt gebleven is? Ongetwijfeld zijn, zooals wij reeds
zagen, de bij velen heerschende godsdienstige denkbeel-
den een groote hinderpaal. Maar zij zijn ter verklaring
van het feit niet voldoende; tegenwoordig is de menigte
van kerkelijk-ongeloovigen dusdanig toegenomen, dat
godsdienstige gemoedsbezwaren niet de éénige oorzaak der
tegenkanting kunnen zijn. Voor een groot deel is deze te