HomeDe lijkverbrandingPagina 40

JPEG (Deze pagina), 705.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

tit Igwvn I II Hdwdm IWI ln


ii
çgêë
gi] ­ ss ­
l
steld deze door begraving te doen vervangen, er een
Fg kreet van afgrijzen zou opgaan tegen zulk een barbaarsch
Tl denkbeeld."
Hoe zal het nu worden , wanneer eenmaal de crematie j
meer algemeen ingang gevonden heeft? De asch der af- j
iii gestorvenen zal dan vergaderd worden in fraaie urnen,
die naar het voorbeeld der ouden prachtig bewerkt en
met toepasselijke beschilderingen versierd kunnen wor-
den. De overblijfselen zullen dan niet meer door den
tand des tijds worden aangegrepen, maar onveranderd
bewaard blijven. Waar man en vrouw of moeder en
rkinid, die elkander gedurende het leven met groote liefde
hebben lief gehad, te zamen wenschen te rusten, daar
kan hun assche binnen éénzelfde urn worden opgesloten.
{ Indien de nabestaanden genoodzaakt zijn van woonplaats
te veranderen en het hun zwaar valt van de stoffelijke ‘·
overblijfselen hunner familieleden te scheiden, kunnen
zij de urnen, waarheen zij ook gaan, met zich mede-
voeren. In tijd van oorlog kunnen de resten der ver-
slagen dapperen naar het dierbaar vaderland, waarvoor
zij hun leven over hadden, worden teruggevoerd en be-
'hoeven zij niet te rusten in de aarde van het vreemde
i land, waartegen zij te velde trokken.1 Hetzelfde geldt
i van hen, die in de koloniën of op reis gestorven zijn.
i De urnen zelve, die weinig plaats beslaan, worden
4 bijgezet in stedelijke columbcmën, die in allerlei stijl en
met het meest verschillende decoratiewerk kunnen wor-
= den opgetrokken. Daar zij niet, zooals kerkhoven, ver
van de stad behoeven gelegen te zijn, maar midden in
‘ Dit had bijv. kunnen gebeuren met de Engelschen en Franschen
l in den Krimoorlog.
s