HomeDe lijkverbrandingPagina 39

JPEG (Deze pagina), 721.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

.·?· .. ­ a .-,. -. . . :·· · 5 * ‘‘"' : ``‘” N l"
I
l
‘ - 37 - `
plechtigheid, waaraan zoovelen voor hun beroep zonder
eenig meegevoel met rouwteekenen en schijnheilige ge-
` laatsuitdrukking deelnemen, gevoelige naturen hevig
tegen de borst stuiten. Op het eind der vorige eeuw h
; schreef reeds de bekende philantroop en hygiënist Hufe­
i land: ,,Man spricht und hört so viel von letzter Ehre
sprechen, dachten wir doch öfters an die letzte Liebe."
En in een artikel ,,Stofvereering" in het Handelsblad van
15 en 16 April 1882 zeide professor Koster: ,,Ik ken
weinig plechtigheden, zoo prozaïsch als een Protestant-
sche begrafenis ..... Neen, er is geen poëzie in kerk-
hoven." Bij de begraving stopt men den gestorvene onder
den grond en houdt hem als vastgekluisterd aan het
lage aardsche; bij de verbranding daarentegen doet men
hem als het ware zinnebeeldig ten hemel stijgen en den
geest het stoffelijk omhulsel naar betere gewesten ont-
i vlieden. Max Müller zegt in zijn Blograplzical Essays: ,,I
‘ often regret that the Jews buried, and did not burn
their dead, for in that case the Christian idea of the
Resurrection would have remained far more spiritual?
En met echt Fransche geestdrift roept de Flgaro van
5 Jan. 1881 uit: ,,Partisans de Pincinération, nous so1n­
mes les spiritualistes. Nous respectons la chair. Nous
aimons la beauté! Nous voulons la lumière, les espaces,
les harmonies sans fin! Nous sommes les ennemis de la
tombe, sourde, muette, étroite, hideuse". Ja, wanneer
men goed over de zaak nadenkt, dan springt het hemels-
breed verschil in het oog; dan kunnen wij ons niet meer
beroepen op de oude gewoonte als zou deze schooner,
eerbiediger, gevoelvoller zijn , maar dan moeten wij Tracy
gelijk geven, waar hij zegt: ,,Het is alleszins waarschijn-
lijk dat, indien men tot dusverre aan het verbranden
van lijken gewoon ware geweest en er nu werd voorge-