HomeDe lijkverbrandingPagina 38

JPEG (Deze pagina), 734.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

.. - -»-vi. .<A. ...7 .­.­­­­­­.-- ,.1 T.m.,,...­w.­..~. e?
il 2
Q.) ­ se ­
ï l i
1 Ligt er waarlijk zooveel poëzie opgesloten in onze kerk-
hoven? Wij hebben gezien wat er met de ter aarde be- n
stelde lijken voorvalt en wat het verdere lot is onzer
M dooden 1. Nu mogen wij toch geen struisvogelpolitiek
volgen en, wetende wat er gebeurt, daarvoor de oogen
fi sluiten omdat wij het niet zien, omdat het niet binnen W
het bereik onzer zintuigen plaats grijpt. Sir Lyon Play-
fair zeide in Juli 1885: ,,1 have officially inspected many
lf churchyards and made reports on their state, which,
even to re­read, make me shudder". Zou zouden wij vele
getuigen kunnen aanvoeren. Maar dit is niet noodig;
bedenken wij alleen maar, dat de meeste graven na
weinige jaren ontruimd worden (rotation) om voor andere
lijken plaats te maken 2, zoodat er dan niets meer van
de geliefde afgestorvenen overblijft en het poëtisch denk-
beeld van ze in ongestoorde rust te hebben neergelegd, j
daarmede geheel vernietigd wordt. De bekende Ameri-
kaansche schrijver Oliver Wendell Holmes roept dan ook I
{ uit: ,,Epitaphs were never famous for truth, but the old
reproach of ,,Here lies" never had such a wholesale illu-
stration as in the outraged burial­places, where the stone
does lies above, and the bones do not lie beneath/’
j En dan de ceremonie. Indien men niet bevooroordeeld
I is, hoe dikwijls moet dan de nare, sombere begrafenis-
I Wij moeten hier terloops nog opmerken, dat hoe zeldzaam het
ook 1IlOg6 VOOI‘l{OH1€I1, tOCl1 de l{2L11S Vëtll lGL`(37Ld l)€gI‘2LV€Il Ill]I1[I16I`
volkomen is uitgesloten. Het eenige absolute kenteeken des doods
á is de intreding van rottingsverschijnselen. Nu zou ook wel bij cre-
matie onwillekeurige overijling mogelijk zijn, maar hierbij zou dan
toch steeds onmiddellijk en ongevoelig werkelijke dood volgen, het-
1 geen niet van eerstgenoemd geval kan gezegd worden.
2 De periode daarvoor is in Parijs 5, in Zwitserland 7, in Londen
E 10, in Duitschland 20-30 jaren.
x