HomeDe lijkverbrandingPagina 37

JPEG (Deze pagina), 688.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

*9 . ul., , .`_, ..,--..,,..-, we _ cv,-...,,n_,, r _. _ y _Vïï;; _ ._ r

- 35 - `
lijken zou moeten noemen ..... Op zich zelf is er dus
noch iets onchristelijks, noch iets stuitends in het ver-
branden .... Het was er mij om te doen, aan te toonen,
dat de Christelijke godsdienst geene bepaalde wijze van
~ lijkenbehandeling gebiedt of verbiedt; dat de hoop des
eeuwigen levens onaangeroerd blijft." Tegenover de voor-
stellingen van andere theologen, doen deze bezadigde, on­
bevooroordeelde woorden verkwikkelijk aan en wij kunnen
ze met volkomen instemming onderschrijven.
Een groot deel van het publiek, dat zich niet met de
T wetenschappelijke zijde van het crematievraagstuk in-
laat, maar tegelijkertijd te verlicht is om godsdienstige
bezwaren ertegen te hebben, is desniettemin ongunstig
.; tegen de lijkverbranding gestemd. Bij hen vloeit dit
H voort uit aeszthetásche gemoedsbeweegredenen: zij vinden
T de verbranding prozaïsch, ruw en realistisch; zij stellen _
` zich voor dat hun gevoel er onaangenaam door geschokt i
Q zou worden; volgens hen zou de verschuldigde eerbied
Z voor onze geliefde dooden daarbij ontbreken en zij l
meenen daarom aan de nieuwe methode hun sympathie
l te moeten onthouden.
Ofschoon nu o. i. de medisch- hygiënische beoordeeling
grooter gewicht in de schaal moet leggen dan subjectieve
l gevoelsargumenten, zoo mogen wij toch niet nalaten te
` onderzoeken of werkelijk die aangevoerde gemoedsbe­
zwaren juist en billijk zijn. Het ware ten zeerste af te
keuren om zonder strikte noodzakelijkheid den mensch
in zijn heiligste aandoeningen, al wijken deze dan ook
van de onze af, te kwetsen en daarom dienen wij ons
af te vragen of er werkelijk gegronde reden bestaat tot
j eene afkeuring der crematie uit dit oogpunt.