HomeDe lijkverbrandingPagina 35

JPEG (Deze pagina), 746.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

‘ ­- 33 ­ 1
Fabius in de zitting van 13 Dec. 1881 te zeggen: ,,Ik en
j velen met mij zien in de crematie niets anders dan eene
, poging om terug te keeren tot den tijd van heidendom en
i Molochdienst."
i Tot zulke onware beweringen kan men slechts gedreven
j worden door partijhaat en fanatisme. Andere woordvoer-
3 ders komen door hun ijver weder tot de zonderlingste
j ongerijmdheden. Zoo bracht ds. Thoden van Velzen in
j eene brochure de cholera asiatica in verband met de lijk-
j verbranding in Indië en zou volgens hem lijkengif niet
in den verbrandingsoven vernietigd worden! Meer ge-
1 moedelijk voerde Ds. Gunning indertijd als argument aan :
l ,,Laat God zijn werk doen !", alsof de Goddelijke almacht
ë zich niet over intensieve verbrandingsprocessen uitstrekte.
Dit denkbeeld is breedvoeriger uitgewerkt door dr. A.
Kuyper, die in zijn ,,Program" uitvoerig bij de crematie-
E quaestie stil staat. (Tok hij acht haar in strijd met de
Z Christelijke belijdenis en met den Christelijken eerbied p
l voor ’s menschen lichaam. Volgens hem is de dood geen l
noodzakelijkheid der natuur, maar een daad Gods en g
i moeten wij dus het lijk aan Hem overlaten en niet storend
j ingrijpen in de ontbinding. Alsof dit niet gebeurde bij de
l sluiting in kisten; dan ware het nog natuurlijker om ‘
l evenals de Parsi op hun ,,Towers of Silence" in Bombay,
de lijken aan roofvogels ten prooi te laten.
j Nu zijn al deze bedenkingen dan ook feitelijk slechts
j bijzaken. De werkelijke achtergrond ligt in het onsterfe-
lijkheidsgeloof. De lichamelijke opstanding van Christus
Q zou ondenkbaar zijn, indien zijn lijk verbrand ware ge-
l worden. Wij willen dit geloof laten, zooals het is en het
_ ten volle eerbiedigen. Maar wat dan met Jezus voor-
viel, geldt dat ook voor alle aardsche stervelingen? Zou
X werkelijk de almachtige God der Christenen onmachtig
3