HomeDe lijkverbrandingPagina 34

JPEG (Deze pagina), 755.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

Ei; i
- 32 - '
tegen elk nieuw denkbeeld, dat daartoe ook maar in de j
Y geringste mate zou kunnen aanleiding geven. Met hand V
‘ en tand heeft zij hare veste, hoe verzwakt deze ook in
den loop van eeuwen mocht geworden zijn, verdedigd en
haren banvloek geslingerd tegen alles, wat niet strikt met
lg # hare leerstellingen overeenkwam. De geheele geschiedenis i
levert daarvan voorbeelden en onze tijd is er niet minder l
` ; getuige van. Uit den aard der zaak zal elke kerk, op
eeuwenoude fundamenten gevestigd, een conservatief ka-
rakter dragen en zullen van `haar, hoeveel goeds zij ook
ïj in andere opzichten moge werken, niet veel ingrijpende
maatschappelijke veranderingen te wachten zijn. Dat zij bij 1
hare prediking en haar zakelijk optreden tegen het nieuwe Q
niet altijd van de edelste en rechtvaardigste middelen E
gebruik maakte, behoeft ook zeker geen nader betoog.
Dat de Roomsch­Katholieke kerk van den beginne af Q
niet goedgunstig jegens de crematie gestemd was en deze
beschouwde als een schepping van de gehate vrijmetse­
laars, in de wereld gebracht om haar gezag afbreuk te I
ij doen'en het atheïsme te bevorderen, behoeft ons waar-
lijk niet te verwonderen, vooral niet sedert de paus zijn
afkeurend vonnis er tegen heeft uitgevaardigd) Zoo zegt j
L b. v. de Tüd in zijn nummer van 28 Nov. 1881: ,,De i
meeste sympathie voor de lijkverbranding vindt in anti-
E godsdienstige opvattingen haren oorsprong ..... De eer-
ï bied voor de kerkelijke traditiën van meer dan achttien
M eeuwen zou voldoende zijn den Christen van lijkverbran­
, ding afkeerig te maken". Maar niet alleen van deze zijde
ä zijn verdachtmaking en valsche beschuldigingen geuit.
Niet minder sterk durfde het antirevolutionaire kamerlid i
‘ In Frankrijk trad vooral de aartsbisschop van Parijs, M. Guibert,
j tegen de crematie op. X
i
i