HomeDe lijkverbrandingPagina 33

JPEG (Deze pagina), 708.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

. .- .4 --..-...c“”,...~....-. .1.-., . ` .. ... ¢.A . ,,... -, .,., --s
­-- 31 ­- i
hoeveel het diakenhuismannetje daarvoor 1noest over-
leggen. Maar wij behoeven hier niet onze toevlucht te
nemen tot voortbrengselen der phantasie. In Engeland
bedroegen de uitgaven aan begrafenissen in hetjaar 1884
niet minder dan zestig millioen gulden, terwijl de ge·
zamenlijke kosten ingeval van crematie slechts een derde
gedeelte van die som zouden bedragen hebben. Evenzoo
berekende professor Harting, dat in ons land jaarlijks voor
ten minste een millioen aan doodkistenhout, dat meestal
volkomen noodeloos uit kostbare houtsoorten van uit-
nemende hoedanigheid bestaat, wordt uitgegeven.
Maar een tweede belangrijke winst zou gevonden wor-
den in de uitsparing van land. Welk een oppervlakte,
voor een groot deel bestaande uit goeden bouwgrond,
onttrekken niet de gezamenlijke kerkhoven aan landbouw j
,, en industrie! In Londen alleen nemen zij meer dan twee
.4 duizend acres in beslag, die een waarde vertegenwoor-
digen van meer dan drie millioen gulden en in België ,
worden ongeveer 7500 hectaren land door de kerkhoven
ingenomen, terwijl in ons land ongeveer 3000 bunders
door toepassing der crematie zonden uitgewonnen worden.
IV.
De meeste bestrijding en tegenkanting heeft de crematie
ondervonden van kezkelvjke zijde en dit is zeker wel de
· grootste remschoen geweest, in aanmerking genomen de
macht en invloed die de kerk, zoowel de Protestantsche
als de Roomsche, nog steeds over hare belijders uitoefent.
Ten allen tijde heeft zij zich verzet tegen alles, waarvan
zij meende, dat het misschien eenigszins haar gezag over
de menigte zou kunnen schaden en met wanhopige hard-
nekkigheid is de geestelijkheid steeds te velde getrokken
l
‘=rx·; ·<­-ssüt­,«j;·-­T7TT·,,<e»«ï»«;«T-T-­­­­e­­­«­­­-M-» ­.~«¤;«-~.­;*­­m;;-eL­- .·.­- ­ M ­ . . l